Umowa na okres próbny

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Z art. 25 § 2 Kodeksu Pracy (KP) wynika, że każda z umów o pracę może być poprzedzona umową o pracę na okres próbny. Słowo „poprzedzona” oznacza, że ta umowa musi być zawarta przed innymi umowami o pracę, czyli musi poprzedzać nawiązanie innej umowy o pracę i w związku z tym nie jest dopuszczalne (nawet w drodze porozumienia stron) przekształcenie umowy o pracę na czas nieokreślony w umowę o pracę na okres próbny. Taka umowa o pracę ma charakter fakultatywny – nie ma przymusu zawierania tych umów przed innymi umowami. Nie zobowiązuje ona także stron do zawarcia w przyszłości innej umowy. Causa takiej umowy polega na tym, że sprawdza się przydatność danej osoby do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Z treści tego przepisu można też wysnuć wniosek, że niedopuszczalne jest zawieranie po sobie kilku umów na okres próbny, mowa jest jedynie o tym, że jest to jedna umowa, przy czym zakreślono maksymalny czas okresu próby na trzy miesiące. Ciekawym zagadnieniem byłby aneks do takiej umowy, przedłużający okres próby, nie wykraczający jednak ponad trzy miesiące. Gdyby się okazało, że umowa o pracę na okres próby została zawarta z przedłużeniem tego okresu próbnego ponad trzy miesiące, to ta klauzula umowna jest nieważna z mocy art. 18  § 2 KP i w zamian za to można ustalić, że strony zawarły inną umowę – terminową lub bezterminową. Terminową wtedy, gdy wola obu stron była nakierowana na określenie terminu zakończenia tej umowy. Umowa o pracę na okres próbny ulega przedłużeniu z mocy prawa zgodnie z normą art. 177 § 3 KP do dnia porodu, gdyby miała być rozwiązania po upływie trzeciego miesiąca ciąży. Okresy wypowiedzenia tej umowy zostały wskazane są w treści art. 34 KP i wynoszą:
a) 3 dni robocze – jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,
b) 1 tydzień – jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,
c) 2 tygodnie – jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.
Istotne jest, że z treści tego przepisu wynika, że jeżeli umowa na okres próbny została zawarta na okres krótszy niż 3 dni, nie można jej rozwiązać za wypowiedzeniem.

More to explorer