Umowa o dzieło

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Jedną z form umów realizowanych przez pracowników jest umowa o dzieło. Jest to rodzaj umowy cywilnoprawnej regulowanej Kodeksem Cywilnym. Stronami umowy o dzieło są zamawiający i wykonawca dzieła. Zawierając umowę o dzieło, przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. W przeciwieństwie do umowy o pracę oraz umowy zlecenia, które są umowami starannego działania, umowa o dzieło jest umową rezultatu. Będzie to np. Wykończenie mieszkania, napisanie książki czy przeprowadzenie szkolenia. Wynagrodzenie przysługuje za rezultat wykonanej pracy, a nie za samo działanie. Dzieło może mieć natomiast charakter niematerialny, np. w przypadku działalności twórczej czy doradczej. Wykonawca dzieła powinien je wykonać zgodnie ze sposobem i w terminie określonym w umowie.
Jeżeli jednak w trakcie realizowania umowy pojawiają się dodatkowe, nieprzewidziane działania  , wykonawca dzieła może żądać odpowiedniego podwyższenia wynagrodzenia. Jednak w wypadku sporządzenia planu działania przez wykonawcę dzieła,może on żądać podwyższenia wynagrodzenia tylko wtedy, gdy mimo zachowania należytej staranności nie mógł przewidzieć konieczności prac dodatkowych. Jeżeli wykonane dzieło ma wady, zamawiający może żądać ich usunięcia i przedłużyć termin realizacji. Możliwe jest wykonanie zlecenia przez osobę trzecią przy czym odpowiedzialność za wykonanie dzieła w sposób sprzeczny z umową, jak również szkody powstałe w związku z niedotrzymaniem terminu wykonania dzieła, ponosi wykonawca będący stroną umowy. Umowa o dzieło jest zawsze umową odpłatną. Wysokość wynagrodzenia za wykonanie dzieła można określić przez wskazanie podstawy do jego ustalenia. Wynagrodzenie może być także określone jako wynagrodzenie ryczałtowe czy kosztorysowe. Dopóki dzieło nie zostało ukończone zamawiający może w każdej chwili odstąpić od umowy, płacąc umówione wynagrodzenie ale w taki wypadku zamawiający ma prawo odliczyć to, co wykonawca dzieła oszczędził z powodu niewykonania dzieła. Roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się z upływem dwóch lat  od dnia oddania dzieła, a jeżeli dzieło nie zostało oddane – od dnia, w którym  miało być oddane.

More to explorer