Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych jest regulowana przez przepisy Prawa telekomunikacyjnego, a w nieobjętym przez powyższa ustawę zakresie przez przepisy kodeksu cywilnego. Prawo telekomunikacyjne definiuje tą świadczenie usług objętych tą umową jako wykonywanie usług, polegających na przesyłaniu sygnałów za pomocą własnej sieci, z wykorzystaniem sieci innego operatora lub sprzedaż we własnym imieniu i na własny rachunek usługi telekomunikacyjnej wykonywanej przez innego dostawcę usług (art 2 pkt 41 ustawy).
Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych musi być zawierana w formie pisemnej. Wymóg ten jednak nie dotyczy umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawieranej przez dokonanie czynności faktycznych obejmujących w szczególności umowy o świadczenie usług przed płaconych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej, usług telefonicznych świadczonych za pomocą aparatu publicznego lub przez wybranie numeru dostępu do sieci dostawcy. W takiej sytuacji, np. w przypadku użycia publicznego aparatu telefonicznego przy płatności za rozmowę kartą z chipem, czy też używająca telefonu komórkowego na kartę osoba korzystająca jest jednak nie abonentem a jedynie użytkownikiem sieci.
Jeżeli umowę zawiera się na piśmie, powinna ona zawierać zobowiązanie przedsiębiorcy telekomunikacyjnego do przyłączenia do sieci i do świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz zobowiązanie abonenta do zapłaty za świadczone mu usługi. Elementy te tworzą zobowiązanie z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych i są koniecznymi elementami tej umowy. Ponadto umowa taka powinna zawierać co najmniej strony umowy, w tym nazwę (firmę), adres i siedzibę dostawcy usług, rodzaj świadczonych usług, termin oczekiwania na przyłączenie do sieci lub termin rozpoczęcia świadczenia usług,okres, na jaki została zawarta umowa. Konieczne jest również zawarcie w jej treści danych dotyczących świadczonych usług, a więc określenia zakresu świadczonych usług, w tym pakietu taryfowego, jeżeli na świadczone usługi obowiązują różne pakiety taryfowe oraz sposobu składania zamówień na pakiety taryfowe oraz dodatkowe opcje usługi, a także ustalenia jednostki okresu rozliczeniowego (najczęściej w postaci jednego miesiąca), jak i danych o jakości usług. Każda tego umowa, lub w przypadku wyraźnego odesłania przez nią regulamin świadczenia usług musi zawierać informacje o zakresie świadczonych publicznie usług, trybie i warunkach dokonywania zmian umowy oraz warunki jej przedłużenia, zakresie obsługi serwisowej, sposób i termin rozwiązania umowy, odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, wysokość odszkodowania oraz zasady i terminy jego wypłaty, zasady, tryb i terminy składania oraz rozpatrywania reklamacji, informację o polubownych sposobach rozwiązywania sporów oraz sposób uzyskania informacji o aktualnym cenniku usług oraz kosztach usług serwisowych.
Należy pamiętać, że na treść zobowiązania abonenta w stosunku do dostawcy usług składają się również regulaminy świadczenia usług, cenniki, jak również często regulaminy określonych promocji. Wiążą one w taki sam sposób jak umowa i zawierający umowę musi przestrzegać również ich ustaleń. W szczególności w przypadku umowy zawieranej w ofercie promocyjnej, jej wcześniejsze wypowiedzenie wiąże się ze zwrotem kwoty promocyjnej stanowiącej obniżkę abonamentu, za cały czas korzystania z danej usługi. Abonent powinien monitorować wszelkie zmiany, regulaminu i cennika usług, bowiem jeżeli dostawca nie wysyła ich na piśmie z 30 dniowym wyprzedzeniem, może zamieszczać je publicznie na stronach internetowych.
O ile dostawca przewidzi taką możliwość można dokonać zmiany warunków umowy także telefonicznie za pomocą środków komunikowania się na odległość, np. telefonicznie, ale ma on obowiązek przez 12 miesięcy przechowywać nagranie zawierające oświadczenie w tej materii. Abonent może jednak odstąpić od tak zmienionej, badż zawartej umowy do czasu rozpoczecia świadczenia przez dostawcę usług, bądź w ciągu 10 dni, od momentu przysłania pisemnego potwierdzenia tej zmiany.

More to explorer