Umowy zawierane na odległość

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Umowy zawierane na odległość należą do typu umów zawieranych między przedsiębiorcą (podmiot profesjonalny) a konsumentem. Cechą zasadniczą tego rodzaju umów jest brak jednoczesnej obecności stron. Umowa taka zawierana jest za pomocą środków porozumiewania się na odległość, do których należą między innymi : poczta elektroniczna, telefon, formularz zamówienia, reklama prasowa, radio, telewizja, telefaksu, wizjofonu, reklamy w postaci elektronicznej. Posługiwanie się tego typu środkami nie może nastąpić na koszt konsumenta i bez jego zgody.
Przedsiębiorca zobowiązany jest do poinformowania konsumenta najpóźniej w dniu zawarcia umowy w sposób jasny i zrozumiały o:

 • imieniu i nazwisku (nazwie), adresie zamieszkania (siedziby) przedsiębiorcy oraz organie, który zarejestrował działalność gospodarczą przedsiębiorcy, a także numerze, pod którym przedsiębiorca został zarejestrowany,
 •  istotnych właściwościach świadczenia i jego przedmiotu,
 • cenie lub wynagrodzeniu obejmujących wszystkie ich składniki, a w szczególności cła i podatki,
 • zasadach zapłaty ceny lub wynagrodzenia,
 • kosztach oraz terminie i sposobie dostawy,
 • prawie odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni,
 • kosztach wynikających z korzystania ze środków porozumiewania się na odległość, jeżeli są one skalkulowane inaczej niż wedle normalnej taryfy,
 • terminie, w jakim oferta lub informacja o cenie albo wynagrodzeniu mają charakter wiążący,
 • minimalnym okresie, na jaki ma być zawarta umowa o świadczenia ciągłe lub okresowe,
 • miejscu i sposobie składania reklamacji,
 • prawie wypowiedzenia umowy.

    Konsument, który zawarł umowę za pomocą wyżej środków porozumiewania się na odległość może odstąpić od umowy w ciągu dziesięciu dni, bez podania przyczyny. W tym celu składa przedsiębiorcy odpowiednie oświadczenie na piśmie. W takim wypadku umowa uważana jest za niezawartą, a konsument zwolniony jest z wszelkich zobowiązań wobec przedsiębiorcy. To co strony wzajemnie świadczyły powinno ulec zwrotowi w terminie czternastu dni.
Termin dziesięciodniowy, który przysługuje konsumentowi liczy się od dnia wydania rzeczy, natomiast jeżeli umowa zawierana była w celu wykonania usługi przez przedsiębiorcę termin ten biegnie od chwili zawarcia umowy. Ponadto wszelkie zawarte w umowie sformułowania odnoszące się do kwestii zniesienia prawa do odstąpienia od umowy uważa się za nieskuteczne wobec konsumenta.
W przypadku kiedy przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o możliwości odstąpienia od umowy w ciągu dziesięciu dnia , termin ten wydłuża się maksymalnie do trzech miesięcy.
Zgodnie z ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny prawo odstąpienia od umowy zawieranej na odległość nie przysługuje konsumentowi w przypadkach:

 • świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą konsumenta, przed upływem dziesięciodniowego terminu do odstąpienia od umowy,
 • dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
 • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z  jego osobą ( dotyczy to zwłaszcza przedmiotów wytwarzanych pod indywidualne zamówienie klienta),
 • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
 • dostarczania prasy,
 • usług w zakresie gier hazardowych.

    Tego typu regulacje mają na celu zwiększyć prawną ochronę konsumenta, w przypadku kiedy nie ma faktycznej możliwości zapoznania się z cechami i właściwościami przedmiotu lub usługi, którą zakupuje. Szczególne prawo odstąpienia od zawartej umowy w ciągu dziesięciu dni bez  podania jakiejkolwiek przyczyny służy realizacji tego celu i pozwala uniknąć niepożądanego i nieodwracalnego efektu zawartej umowy.

More to explorer