Usprawnienie Rynku Wewnętrznego – SOLVIT

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

SOLVIT jest internetową siecią służącą do rozwiązywania problemów wynikających z nieprawidłowego stosowania prawa wspólnotowego dotyczącego Rynku Wewnętrznego lub przez organy administracji publicznej w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

System ten funkcjonuje w oparciu o sieć Centrów SOLVIT utworzonych przez państwa członkowskie Unii Europejskiej (oraz Norwegię, Islandię i Liechtenstein) w strukturach administracji krajowej. Centra SOLVIT, działające bezpłatnie, zajmują się skargami pochodzącymi zarówno od obywateli jak i przedsiębiorców i zobowiązane są znaleźć rozwiązanie zaistniałego problemu w krótkim terminie ustalonym na dziesięć tygodni.

Centra w poszczególnych państwach członkowskich współpracują ze sobą za pośrednictwem bazy danych. Ich zadaniem nie jest zastąpienie istniejących mechanizmów rozwiązywania problemów transgranicznych, takich jak postępowanie sądowe na szczeblu krajowym lub wspólnotowym. SOLVIT stanowi dla nich alternatywę. Dochodzenie swoich praw na drodze sądowej jest często zbyt kosztowne i długotrwałe. SOLVIT natomiast oferuje możliwość uzyskania szybkiego rozwiązania w sprawie: Polskie Centrum SOLVIT przekazuje daną skargę do Centrum w państwie, w którym pojawił się problem. Centrum to potwierdzi przyjęcie sprawy w ciągu tygodnia a następnie, w oparciu o opinie ekspertów swojego kraju, przedstawi ostateczne rozwiązanie w ciągu 10 – 14 tygodni. Zaproponowane rozwiązanie nie jest wiążące i nie istnieje możliwość jego formalnego zakwestionowania.

Sprawy, którymi zajmuje się SOLVIT:

 • uznawanie kwalifikacji zawodowych i dyplomów
 • dostęp do edukacji
 • zezwolenia na pobyt
 • prawo do głosowania
 • zabezpieczenie społeczne
 • prawa pracownicze
 • prawo jazdy
 • rejestracja pojazdów silnikowych
 • kontrole graniczne
 • dostęp produktów do rynku
 • dostęp do rynku usług
 • podjęcie działalności na własny rachunek
 • zamówienia publiczne
 • podatki
 • swobodny przepływ kapitału lub płatności.

More to explorer