Ustanie opieki

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

 

Ustanie opieki i wygaśnięcie funkcji opiekuna

Opieka ustaje w przypadku:
1. Osiągnięcia pełnoletniości.
2. Przywrócenia władzy rodzicielskiej.

Od ustania opieki trzeba odróżniać wygaśnięcie funkcji opiekuna. Funkcja opiekuna wygasa w przypadku:
a) śmierci
b) zwolnienie przez sąd opiekuńczy
c) na żądanie – z ważnych powodów
d) z urzędu – gdy opiekun jest niezdolny do sprawowania opieki, dopuszcza się czynów lub zaniedbań naruszających dobro pupila.

Jeśli jednak sąd nie postanowi inaczej, opiekun ma obowiązek prowadzić sprawy pilne aż do objęcia jej przez nowego opiekuna. Podobnie jest w przypadku, gdy opieka ustała, ale jest przeszkoda w natychmiastowym objęciu przez byłego pupila lub jego przedstawiciela (spadkobierców).

Po zwolnieniu lub ustaniu opieki w ciągu 3 miesięcy jest ustanowiony obowiązek złożenia końcowego rachunku z zarządu majątkiem. Stosuje się tu odpowiednio przepisy o rachunku rocznym, ale sąd może zwolnić z tego obowiązku.

Po zwolnieniu opiekuna lub ustaniu opieki należy niezwłocznie oddać pupilowi zarządzany majątek.

Opieka nad ubezwłasnowolnionym całkowicie

Stosuje się do tej opieki odpowiednio przepisy o opiece nad małoletnim. Jeśli dobro takiego pupila nie stoi na przeszkodzie opiekunem powinien zostać małżonek, a gdy nie ma małżonka ojciec albo matka. Opieka taka ustaje z mocy prawa po zmianie na częściowe ubezwłasnowolnienie lub po uchyleniu ubezwłasnowolnienia.

More to explorer