Ustawa budżetowa na 2013 rok weszła w życie

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

5 lutego 2013 r. zaczęła obowiązywać ustawa budżetowa na rok 2013 (Dz.U. 2013, poz. 169) z mocą wsteczną od 1 stycznia 2013 r. W budżecie państwa limit wydatków ustalono na kwotę 334.950.800 tys. zł., zaś wysokość dochodów prognozowana jest na 299.385.300 tys. zł. Deficyt budżetu państwa ustala się na dzień 31 grudnia 2013 r. na kwotę nie większą niż 35.565.500 tys. zł. Łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów określono odpowiednio na 267.365.179 tys. zł i 237.954.227 tys. zł., natomiast saldo przychodów i rozchodów budżetu państwa ustalone zostało w wysokości 29.410.952 tys. zł.

Źródłem pokrycia pożyczkowych potrzeb budżetu państwa, w tym deficytu budżetu państwa, są środki pozostające na rachunkach budżetu państwa w dniu 31 grudnia 2012 r., przychody z tytułu sprzedaży skarbowych papierów wartościowych, przychody z prywatyzacji, kredytów i pożyczek oraz innych źródeł. Podobnie jak w roku ubiegłym wyodrębniony został budżet środków europejskich. Łączna kwota wydatków tego budżetu wynosi 75.249.104 tys. zł., zaś dochody przewidywane są w kwocie 81.403.652 tys. zł. W 2013 r. planowana jest nadwyżka budżetu środków europejskich w wysokości 6.154.548 tys. zł.

Przygotowując założenia makroekonomiczne na potrzeby ustawy budżetowej przyjęto, że wzrost produktu krajowego brutto w 2013 r. wyniesie 2,2%, stopa bezrobocia na koniec roku stanowić będzie 13%, zaś średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ukształtuje się na poziomie 2,7%. Ponadto szacuje się, że deficyt sektora finansów publicznych w relacji do PKB wyniesie ok. 2,6% PKB, czyli zmniejszy się w stosunku do sytuacji z roku 2012 (2,9% PKB). Z przyjętych założeń wynika również, że w roku 2013 państwowy dług publiczny w ujęciu nominalnym wzrośnie o 21,8 mld zł, zaś relacja długu do PKB obniży się do 51,4%. Ustawa budżetowa na rok 2013 została przygotowana w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz na podstawie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa 2012-2015. Do projektu ustawy budżetowej dołączone zostało także uzasadnienie zawierające skonsolidowany plan wydatków na rok budżetowy i dwa kolejne lata państwowych jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej oraz państwowych osób prawnych, sporządzany w układzie zadaniowym.

Łukasz Mizera – radca prawny

Źródło: www.prezydent.pl

More to explorer