Ustawa o narodowych funduszach inwestycyjnych (NFI) uchylona

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Z dniem 1 stycznia 2013 r. zaczęła obowiązywać ustawa z dnia 30 marca 2012 r. uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 2012, poz. 596). Podstawowym celem przedłożonej ustawy jest uchylenie, w związku z zakończeniem Programu Powszechnej Prywatyzacji, ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202, z późn. zm.), a także doprowadzenie do zmiany firm podmiotów, które pierwotnie stanowiły narodowe fundusze inwestycyjne oraz likwidacja związanych z tymi funduszami preferencji podatkowych.

W obecnym stanie prawnym zwolnienia podatkowe związane z narodowymi funduszami inwestycyjnymi przewiduje zarówno ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.), jak i ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.). Przedmiotowa ustawa przewiduje uchylenie powyższych preferencji, zastrzegając jednocześnie, że zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych stosuje się do uzyskanych do dnia 31 grudnia 2013 r. dochodów ze sprzedaży akcji narodowych funduszy inwestycyjnych, nabytych przed dniem jej wejścia w życie. W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych przewidziano, że po pierwsze, zwolnienie w dotychczasowym kształcie stosuje się do uzyskanych do dnia 31 grudnia 2013 r. dochodów narodowych funduszy inwestycyjnych ze sprzedaży udziałów lub akcji spółek mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli te udziały lub akcje zostały nabyte przed wejściem w życie przedmiotowej ustawy. Po drugie, zachowane zostanie zwolnienie dotyczące dochodów narodowych funduszy inwestycyjnych pochodzących z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych posiadających siedzibę na terytorium Polski, do których prawo zostało ustalone przed dniem wejścia w życie ustawy.

Z innych ustaw pousuwano zapisy w treści dotyczące narodowych funduszy inwestycyjnych (m.in. z KSH, ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ustawy o bankowym funduszu gwarancyjnym).

Łukasz Mizera – radca prawny

Źródło: www.prezydent.pl

More to explorer