Ustawa o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

1 lutego 2013 r. zaczęła obowiązywać ustawa z dnia 14 września 2012 r. o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię (Dz.U.2012, poz. 1203). Celem przedmiotowej ustawy jest konieczność wdrożenia do krajowego porządku prawnego postanowień dyrektywy 2010/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią. Ustawa nakłada obowiązek informowania o klasie efektywności energetycznej produktów, jeśli w ich reklamach jest wykorzystywana informacja o cenie lub zużyciu energii.

Ustawa zakazuje jednocześnie błędnego informowania o zużyciu energii. Ponadto nowe przepisy zakładają stworzenie systemu kontroli produktów bez etykiet i kart zawierających charakterystykę techniczną w języku polskim oraz dla których nie sporządzono dokumentacji technicznej. Organami wyznaczonymi do sprawowania kontroli mają być wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej oraz prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, którzy będą przekazywać informacje pokontrolne prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Celem dyrektywy jest wprowadzenie regulacji dotyczących obowiązku etykietowania wszystkich produktów wykorzystujących energię, których stosowanie lub instalacja oferuje znaczny potencjał oszczędności energii. Etykietowaniem zgodnie z dyrektywą mogą zostać objęte także produkty, które nie zużywają energii, lecz mają wpływ na jej zużycie. Z uwagi na fakt, iż dyrektywa zakłada objęcie obowiązkiem etykietowania większej liczby produktów, a zastosowany w niej system pojęć i instytucji prawnych wyznaczających zakres i sposób stosowania wymagań dotyczących etykietowania jest zasadniczo odrębny niż przyjęty w ustawie – Prawo energetyczne, ustawodawca, mając na celu pełne wdrożenie dyrektywy i zapewnienie wymaganej poprawy efektywności energetycznej, uznał za zasadne dokonanie wdrożenia dyrektywy w postaci odrębnej ustawy.

Ustawa wprowadza również zmiany do ustawy o Państwowej Inspekcji Handlowej (kontrola PIH rozszerzona o materię związaną z nową ustawą), Prawa Telekomunikacyjnego i do ustawy o efektywności energetycznej (drobne zmiany związane z nową ustawą).

Łukasz Mizera – radca prawny

Źródło: www.sejm.gov.pl, www.prezydent.pl

More to explorer