Ustawa o systemie informacji oświatowej znacznie zmieniona

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Od 31 sierpnia 2012 r. obowiązuje znaczna zmiana ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw z dnia 27 lipca 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 941). Zmiana zakłada głównie zwiększenie anonimowości danych gromadzonych w Systemie Informacji Oświatowej (SIO) dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom przez szkoły i poradnie.
Do centralnej bazy danych Systemu Informacji Oświatowej nie będą przekazywane dane powiązane z imieniem i nazwiskiem oraz numerem PESEL ucznia, dotyczące objęcia go pomocą psychologiczno-pedagogiczną. W bazie danych SIO będą gromadzone wyłącznie dane o liczbie uczniów objętych taką pomocą. Informacje będą zawierały jedynie numer, datę i przyczynę wydania orzeczenia, a nie dane ucznia.

Szkoła lub placówka oświatowa będzie do bazy SIO przekazywać dane dotyczące opinii lub orzeczenia poradni wyłącznie wtedy, gdy rodzice ucznia, któremu poradnia wydała opinię, zdecydują się na objęcie dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju, kształceniem specjalnym lub zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi. Będzie prowadzona jedna lokalna baza danych SIO dla zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich oraz dla szkół tam prowadzonych. Zrezygnowano także z gromadzenia w SIO danych szkół, zespołów szkół oraz szkolnych punktów konsultacyjnych działających przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, wojskowych i konsulatach.

W ustawie o systemie oświaty zmiana wprowadziła tylko jeden przepis, mianowicie ust. 1a do art. 71c, zgodnie z którym w związku z organizowaniem dla ucznia kształcenia i specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych podmiot leczniczy przekazuje szkole specjalnej lub oddziałowi specjalnemu zorganizowanym w podmiocie leczniczym dane uczniów niezbędne do prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania.

More to explorer