Utrudnianie kontaktów z dzieckiem

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Od 13 sierpnia 2011 obowiązują znowelizowane przepisy w kodeksie postępowania cywilnego w sprawie kontaktów rodzica z dzieckiem. Wprowadzone zmiany kładą duży nacisk na uprawnienia rodzica, któremu kontakty z dzieckiem uregulowane przez sąd są utrudniane.

Dotychczas sądy stosowały art. 1050 k.p.c. lub 1051 k.p.c., a także art. 5895–5986 k.p.c. które zobowiązywały rodzica do wydania dziecka rodzicowi uprawnionemu do kontaktów, ale w przypadku niedostosowania się, dziecko było odbierane przez kuratora sądowego.
Przepisy wchodzące w życie z dniem 13 sierpnia 2011 wprowadzają nowe możliwości, które mogą zostać zastosowane przez rodzica, któremu utrudniane są kontakty z dzieckiem.

Art. 59815 . § 1. Jeżeli osoba, pod której pieczą dziecko pozostaje, nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy, uwzględniając sytuację majątkową tej osoby /wykreślone/, zagrozi jej nakazaniem zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku.

Zgodnie z powyższym zapisem, jeśli utrudnimy kontakt dziecka z rodzicem, który nie sprawuje pieczy nad potomkiem, ale ma określone przez sąd godziny wizyty, będziemy zobowiązani do zapłaty kary pieniężnej. Kwota ta trafi bezpośrednio do pokrzywdzonego rodzica, a nie do budżetu państwa. Zapłata będzie dokonywana za każde naruszenie obowiązku. Wysokość kary finansowej będzie określona przez sąd uwzględniając sytuację majątkową zobowiązanego do zapłaty.

Art. 59815 .§ 2. Jeżeli osoba uprawniona do kontaktu z dzieckiem albo osoba, której tego kontaktu zakazano, narusza obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy zagrozi tej osobie nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej na rzecz osoby, pod której pieczą dziecko pozostaje, stosując odpowiednio przepis § 1.

Ustawodawca dopuścił możliwość analogicznego zastosowania ukarania karą pieniężną również rodzica, który np. przedłuża czas spotkania z dzieckiem, nie przychodzi o ustalonej godzinie lub w jakikolwiek inny sposób nie stosuje się do postanowień sądu.

Art. 59816 . § 1. Jeżeli osoba, której sąd opiekuńczy zagroził nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej, nie wypełnia nadal swego obowiązku, sąd opiekuńczy nakazuje jej zapłatę należnej sumy pieniężnej, ustalając jej wysokość stosownie do liczby naruszeń. Sąd może w wyjątkowych wypadkach zmienić wysokość sumy pieniężnej, o której mowa w art. 59815, ze względu na zmianę okoliczności.

W związku z tym artykułem, sąd nakłada obowiązek zapłaty wyznaczonej sumy, stosownie od ilości naruszeń, a kwota może ulec zmianie jedynie w wyjątkowych sytuacjach.

Aby postarać się o ukaranie rodzica, utrudniającego kontakty z dzieckiem, musimy napisać wniosek i zgodnie z art. 59819§1 k.p.c. dołączyć odpis wykonanego orzeczenia lub ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem. Wniosek podlega opłacie w wysokości 40 złotych (zgodnie z art. 23 pkt. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

Czy nowe uregulowania prawne ułatwią kwestię spotkań z dzieckiem? Czas pokaże, jednak nie można zapominać, że dziecko nie jest towarem przetargowym, a żywą istotą, która również ma uczucia.

More to explorer