Uzyskaj zezwolenie na zbiórkę pieniędzy!

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Wykroczenie jest to taki czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia pod groźbą kary aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 5 tys. złotych lub nagany.

Jednym z takich wykroczeń jest publiczna zbiórka pieniędzy bez zezwolenia. Jest to obecnie bardzo popularna forma gromadzenia funduszy przez różnego rodzaju organizacje pozarządowe, niosące pomoc potrzebującym. Jednak przed rozpoczęciem zbiórki pieniędzy każda z tych instytucji powinna uzyskać zezwolenie.

Przepisy kodeksu wykroczeń stanowią, że każdy, kto bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom organizuje lub przeprowadza publiczną zbiórkę ofiar, podlega karze grzywny.

Pozwolenia na zbiórkę pieniędzy mogą być udzielone wyłącznie stowarzyszeniom, organizacjom posiadającym osobowość prawną (np. fundacjom) i komitetom organizowanym dla przeprowadzenia określonego celu. Ten cel nie może być sprzeczny z prawem i musi być godny poparcia za względu na interes publiczny, np. religijny, oświatowy, zdrowotny, kulturalno-społeczny.

Aby uzyskać zezwolenie na zbiórkę publiczną należy zwrócić się z wnioskiem o jego wydanie (wymaga to opłaty skarbowej w wysokości 5 zł) do odpowiedniego organu. Ubiegający się do wniosku powinien dołączyć również plan przeprowadzenie zbiórki, który określa m. in. jej cel, formy, termin rozpoczęcia i zakończenia, liczbę osób, które mają w niej brać udział.

W zależności od tego, na jakim obszarze ma się odbyć zbiórka zgodę taką wydaje burmistrz, wójt, starosta, marszałek województwa, minister właściwy do spraw wewnętrznych.

Zgoda jednak nie zawsze jest konieczna. Wyjątkami od reguły jej uzyskania są sytuacje, kiedy zbierane są ofiary na cele religijne, kościelną działalność opiekuńczo- charytatywną, naukową, oświatową i wychowawczą.

More to explorer