Użytkowanie wieczyste

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Użytkowanie wieczyste polega na oddaniu w użytkowanie nieruchomości gruntowej będącej własnością skarbu państwa, województwa, powiatu bądź gminy osobie fizycznej lub prawnej na okres prawie stu lat.
Jedną z najbardziej charakterystycznych cech użytkowania wieczystego jest ograniczenie w czasie. Po upływie tego czasu, prawo do użytkowania wygasa (chyba że wcześniej nastąpi jego przedłużenie).
Oprócz tego, osoba, która otrzymała nieruchomość gruntową w drodze użytkowania wieczystego ograniczona jest co do sposobu korzystania z gruntu. Często zobowiązana jest do zagospodarowania gruntu w określonym terminie pod rygorem utraty swojego prawa.
Użytkownik wieczysty jest najczęściej zobowiązany do uiszczenia pierwszej opłaty oraz opłat rocznych, które mogą podlegać waloryzacji. Ponadto, jeśli użytkownik chce przenieść prawo na inną osobę, konieczne jest dokonanie wpisu w księdze wieczystej.

More to explorer