Weksel in blanco

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Weksel in blanco jest to weksel, niewypełniony zupełnie, względnie nie zawierający wszystkich elementów, jakie prawo wekslowe wymaga dla jego ważności. Zazwyczaj weksle in blanco są wystawiane, gdy strony zawierając między sobą umowę chcą zabezpieczyć ewentualne roszczenia, jakie mogą z niej wyniknąć, lecz nie są w stanie z góry oznaczyć wysokości tych roszczeń bądź też terminu płatności. Biorąc pod uwagę to, iż jako weksel in blanco może wystąpić weksel własny, a także trasowany formułuje się następujące definicje: weksel własny in blanco to dokument zawierający co najmniej podpis któregokolwiek z dłużników wekslowych, złożony w zamiarze zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.
Z kolei weksel trasowany in blanco to dokument opatrzony przynajmniej przyjęciem złożonym w celu zaciągnięcia zobowiązania wekslowego. Z chwilą uzupełnienia weksla in blanco poprawnie i zgodnie z wolą wystawcy bądź akceptanta staje się on wekslem. Należy zaznaczyć, iż zobowiązanie z właściwie uzupełnionego weksla istnieje od momentu złożenia na nim podpisu, a nie od chwili uzupełnienia weksla. Niemniej jednak dopóki weksel in blanco nie będzie uzupełniony w taki sposób, by uzyskiwał cechy weksla, osoby które złożyły podpis na wekslu in blanco nie są zobowiązane wekslowo . W przypadku gdy weksel in blanco nie zostanie uzupełniony zgodnie z przepisami jakie przewiduje prawo wekslowe – będzie nieważny, a osoby podpisane na wekslu nie będą jednocześnie dłużnikami wekslowymi. Ze względu na cel wystawienia weksla nieuzupełnionego wyróżnia się weksle gwarancyjne oraz kaucyjne. Weksel gwarancyjny in blanco udzielany jest na zabezpieczenie stosunku umownego pomiędzy wystawcą weksla a remitentem. Weksel kaucyjny in blanco zostaje złożony na zabezpieczenie przyszłych roszczeń mogących powstać z tytułu ewentualnych czynów niedozwolonych wystawcy weksla. Używany jest w celu zabezpieczenia obrotów gospodarczych, pożyczki lub kredytu. Składany jest jako kaucja. Stąd nie służy on do obrotu. Na zabezpieczenie tej samej wierzytelności może być złożony jeden weksel in blanco albo kilka. Przyjęcie dwóch weksli jest zawsze korzystne dla wierzyciela. Stanowią zabezpieczenie w przypadku nieprawidłowego uzupełnienia weksla. Obligatoryjnym elementem weksla in blanco jest co najmniej podpis wystawcy weksla własnego albo przyjęcie, jeżeli jest to weksel trasowany. Podpis musi być złożony własnoręcznie i umieszczony pod treścią weksla. Sama nazwa ,,weksel” nie jest warunkiem koniecznym do ważności weksla in blanco. Podobnie miejsce oraz data wystawienia weksla In blanco jest wskazana, ale niekonieczna. Ponieważ weksle in blanco składane są z zazwyczaj jako zabezpieczenie, nie jest konieczne aby termin płatności weksla pokrywał się z terminem płatności zabezpieczonego zobowiązania. Jeżeli chodzi o sumę wekslową, może ona zostać umieszczona na wekslu in blanco. W takim przypadku weksel będzie uznany za niezupełny wobec braku innych elementów koniecznych dla jego ważności. Na wekslu in blanco można umieścić przyrzeczenie albo polecenie zapłaty, w zależności od tego czy będzie to weksel własny czy trasowany. Ponadto wystawca weksla in blanco może umieścić na nim remitenta. W momencie wystawienia weksla niezupełnego i wręczenia go wierzycielowi dochodzi do zawarcia porozumienia między wystawcą weksla bądź akceptantem, a remitentem wskazujące sposób jego uzupełnienia. Jest to tzw. porozumienie, inaczej deklaracja wekslowa. Jeżeli weksel in blanco jest poręczany, poręczyciel wekslowy również zawiera deklarację wekslową. Gdy dłużnik wekslowy wydał weksel nieuzupełniony bez wskazówek co do sposobu wypełnienia, zachodzi domniemanie, że zaufał wierzycielowi i zgadza się na uzupełnienie weksla przez tego ostatniego. Takie porozumienie wekslowe może być zawarte ustnie albo na piśmie, a ponieważ jest umową, konieczne jest by określało wzajemne prawa i obowiązki stron.

More to explorer