Więcej informacji o dłużnikach w rejestrze dłużników niewypłacalnych KRS

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

15 stycznia 2013 r. to data wejścia w życie noweli rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach z dnia 8 stycznia 2013 r. (Dz.U. 2013, poz. 49), które nieznacznie zmodyfikowało wpisy do KRS.

Po pierwsze w dziale 5 rejestru przedsiębiorców dla spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej oraz dla europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych będzie się wpisywać dane kuratora dla tych spółek (do tej pory w tym dziale nic się nie wpisywało). Po drugie uszczegółowiono przepisy o wpisach w dziale 1 rejestru przedsiębiorców dla spółki z o.o. i spółki akcyjnej. Po trzecie w dziale 6 rejestru przedsiębiorców dla spółdzielni będzie się wpisywać również informację o jej przekształceniu. Wreszcie dodano pola w drugiej rubryce w rejestrze dłużników niewypłacalnych. Od teraz będą tam także informacje o zakresie orzeczonego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu, dane o tytule wykonawczym dotyczącym dłużnika, co obejmuje: nazwę organu wydającego, tytuł wykonawczy, datę wydania tytułu wykonawczego, sygnaturę sprawy; w przypadku tytułów egzekucyjnych niepochodzących od sądu określa się nazwę sądu nadającego klauzulę wykonalności, datę nadania klauzuli wykonalności i sygnaturę sprawy o nadanie klauzuli wykonalności, dane o kwocie lub opisie wierzytelności wobec dłużnika w postaci informacji w brzmieniu: „zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy”, dane wierzycieli dłużnika: nazwisko, imiona, numer PESEL. Przepis odnośnie oznaczania w rejestrze spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych wejdzie w życie dopiero 30 listopada 2013 r.

Łukasz Mizera – radca prawny

More to explorer