Wielość tytułów wykonawczych cz. II

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Dalszy tytuł wykonawczy opatrzony zostanie kolejnym numerem. Są dwie możliwości: jeżeli już na etapie starania się o pierwszą klauzulę wykonalności mamy świadomość, że mamy większą ilość dłużników zamieszkałych w różnych miejscach i będziemy kierować wnioski egzekucyjne do różnych komorników, to możemy od razu wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności 1-3, ze wskazaniem w jakim celu mają one być wydane. Ale najczęściej dopiero w toku egzekucji jest składany wniosek o wydanie dalszego tytułu egzekucyjnego i wtedy te kolejne są oznaczane numerami (co oznacza, że ten pierwszy jest do wszystkiego, ten kolejny jest już ograniczony). Technika działania zależy od wierzyciela.

Decyzję co do wydania dalszych tytułów wykonawczych sąd podejmuje w formie postanowienia, na które służy zażalenie (jak na każde inne o nadaniu klauzuli wykonalności).

W tytule wykonawczym wymieniana jest osoba, której tytuł został wydany, w razie wydania kilku tytułów oznacza się te osobę kolejnymi numerami. Należy zwrócić uwagę co do kwestii wymienienia osoby, której tytuł ma być wydany, niezależnie od tego czy to jest tytuł pierwszy czy kolejny. Najlepszą metodą jest zadbanie o to, by w tytule wykonawczym w klauzuli było wskazane, że tytuł wykonawczy został wydany pełnomocnikowi (z imienia i nazwiska).

Wyjątki od zasady, że jeden tytuł egzekucyjny = jeden tytuł wykonawczy:
1. wydanie przeciwko następcom, jeżeli nastąpiła zmiana po stronie wierzyciela lub dłużnika,
2. wydanie dalszych tytułów wykonawczych,
3. ponowne wydanie tytułu wykonawczego.

More to explorer