Wreszcie brak obowiązku dla pracodawców zawiadamiania PIP i Sanepidu o rozpoczęciu działalności

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

17 stycznia 2013 r. weszła w życie zmiana ustawy Kodeks Pracy oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 listopada 2012 r. (Dz.U. 2013, poz. 2). Uchwalona ustawa ma na celu uproszczenie i ograniczenie obowiązków oraz procedur podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą. Realizując ten cel zmiana ustawy przede wszystkim eliminuje obowiązek dla pracodawców zawiadamiania Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej o rozpoczęciu działalności (jej miejscu, rodzaju i zakresie oraz ich zmian), eliminując jednocześnie sankcję za niedopełnienie tego obowiązku – uchylono zatem art. 209 i art. 283 § 2 pkt 1 Kodeksu Pracy.

Powyższy akt także:

– skraca termin (z maksymalnych 14 do 3 dni) wydawania potwierdzenia o nadaniu NIP przez naczelnika urzędu skarbowego podmiotom innym niż osoby fizyczne, które rozpoczynają działalność.

– zapewnia Państwowej Inspekcji Sanitarnej dostęp do danych zgromadzonych w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON) oraz zgromadzonych przez ZUS na koncie płatnika składek,
– nakłada na urzędy statystyczne obowiązek udostępniania Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej – z urzędu, nieodpłatnie i co kwartał – zgromadzonych w rejestrze podmiotów informacji o podmiotach deklarujących zatrudnienie pracowników w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań tych organów.

W związku z powyższym zmieniły się oprócz Kodeksu Pracy: ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ustawa o statystyce publicznej oraz ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

Zmianę należy uznać za słuszną – znika kolejny biurokratyczny obowiązek dla przedsiębiorców – zatrudniających pracowników, za który można było nałożyć dość wysoką grzywnę w razie braku jego spełnienia.

Łukasz Mizera – radca prawny

More to explorer