Wreszcie nowa ustawa o SKOK-ach

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

27 października 2012 r. zaczęła obowiązywać nowa ustawa o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych z dnia 5 listopada 2009 r. (Dz.U. 2012, poz. 855 z późn. zmianami). Nowa ustawa zakłada w szczególności, że nadzór nad SKOK-ami obejmie Komisja Nadzoru Finansowego. Stara ustawa z 14 grudnia 1995 r. o SKOK-ach straciła w tym samym dniu moc.

Kompetencje w zakresie nadzoru nad SKOK-ami od Kasy Krajowej przejmie Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Zgodnie z ustawą nadzór KNF obejmie też czynności związane z tworzeniem kas – komisja będzie udzielać zgody na utworzenie kasy oraz zatwierdzać jej statut. Ponadto wprowadzona zostanie tzw. generalna norma ostrożnościowa, nakładająca na kasy obowiązek posiadania funduszy własnych dostosowanych do rozmiaru prowadzonej działalności. Ustawa wprowadza dla kas tzw. współczynnik wypłacalności na poziomie co najmniej 5 proc. oraz zasadę, zgodnie z którą każdej kasie, niezależnie od posiadanych udziałów w Kasie Krajowej, przysługuje jeden głos na walnym zgromadzeniu Kasy Krajowej (zasada jeden członek – jeden głos; obecnie liczba głosów zależy od wielkości udziałów).

Zgodnie z ustawą Kasa Krajowa będzie miała zakaz prowadzenia działalności innej niż określona w ustawie. Określono zasady inwestowania wolnych środków kas oraz Kasy Krajowej, wskazując m.in., że środki finansowe mogą być inwestowane w papiery wartościowe, lokaty w bankach oraz jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych rynku pieniężnego.

Niektóre przepisy ustawy zaczną jednak obowiązywać 27 kwietnia 2013 r. (delegacja do wydania rozporządzenia) i w dniu 27 stycznia 2014 r. (współczynnik wypłacalności oraz gromadzenie rezerw obowiązkowych SKOK-ów oraz Krajowej Kasy przez NBP).

Nowa ustawa jest już z 2009 r., gdyż pierwotnie miała wejść w życie w 2009 r., lecz ówczesny prezydent Lech Kaczyński skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego, który zakwestionował kilka przepisów. Ustawa poprawiona weszła w życie dopiero teraz.

More to explorer