Współpraca oraz wymiana informacji między Komisją Nadzoru Finansowego a Europejskim Systemem Nadzoru Finansowego ustanowiona

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Z dniem 26 grudnia 2012 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw z dnia 24 października 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 1385). Ustawa wdraża dyrektywę 2010/78/UE, która zwiększa integrację nadzoru finansowego w Europie oraz bezpieczeństwo rynku finansowego (kosztem coraz większej kontroli). Przewiduje współpracę oraz wymianę informacji między Komisją Nadzoru Finansowego a Europejskim Systemem Nadzoru Finansowego (ESNF) odpowiedzialnym za sektory: bankowości, ubezpieczeń, pracowniczych programów emerytalnych oraz papierów wartościowych. ESNF funkcjonuje w UE od 1 stycznia 2011 r.

W jego skład wchodzą: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych. Ustawa nakłada na KNF obowiązek powiadamiania właściwego europejskiego urzędu nadzoru, w szczególności, o wydanych albo cofniętych zezwoleniach dotyczących wykonywania działalności na rynku finansowym oraz o przypadkach odmowy wydania takiego zezwolenia. W ramach nadzoru skonsolidowanego KNF będzie mogła także przejąć zadania innego organu nadzoru państwa unijnego albo delegować na niego swoje zadania.

Nowelizacja wprowadza zmiany (oprócz oczywiście ustawy o obrocie instrumentami finansowymi) m.in. do ustawy Prawo bankowe, o działalności ubezpieczeniowej, o ofercie publicznej oraz do ustawy o funduszach inwestycyjnych.

Źródło: www.sejm.gov.pl

More to explorer