Wyższe limity odszkodowań za zdarzenia morskie

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

W dniu 15 lutego 2012 r. zaczął obowiązywać wobec Rzeczypospolitej Polskiej akt przystąpienia RP do Protokołu z 1996 r. do Konwencji o ograniczeniu odpowiedzialności za roszczenia morskie z 1976 r. (tzw. Protokół LLMC 96), ogłoszony w Dz.U. 2012 poz. 146. Protokół z 1996 r. wprowadza podwyższone, w stosunku do Konwencji z 1976 r. limity odszkodowań wynikających z odpowiedzialności za roszczenia morskie. Podwyższenie limitów spowodowane jest utratą wartości jednostki obliczeniowej, w której określane są limity (SDR) oraz faktem, iż katastrofalne zdarzenia z udziałem statków morskich – choć coraz rzadsze – powodują coraz większe szkody. Obowiązek stosowania postanowień Protokołu z 1996 r., przewiduje ponadto dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/20/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ubezpieczenia armatorów od roszczeń morskich (Dz. Urz. UE L 131 z 28.05.2009, str. 128). Polska ratyfikowała protokół z następującym zastrzeżeniem: „Zgodnie z artykułem 18 (1) (a) oraz (b) Konwencji z 1976 r. zmienionej Protokołem z 1996 r., Rzeczpospolita Polska wyłącza stosowanie artykułu 2 (1) (d) i (e) oraz roszczenia z tytułu szkód w rozumieniu Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności i odszkodowaniu za szkody spowodowane w związku z przewozem morskim substancji niebezpiecznych i szkodliwych z 1996 r. lub jakiejkolwiek jej zmiany bądź protokołu do tej Konwencji, które powstaną w związku z wydarzeniami, które będą mieć miejsce po wejściu w życie przedmiotowej Konwencji w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej.”

Źródło: Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

More to explorer