Z pomocą dla niepełnosprawnych

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

15 września 2012 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 28 czerwca 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 986). Nowelizacja ma na celu głównie ulepszenie systemu wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych ze środków publicznych m.in. chodzi tu o system dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Wzrosły uprawnienia kontrolne Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Nowelizacja umożliwia urealnienie wysokości wsparcia udzielanego pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne do ponoszonych przez nich kosztów pracy poprzez odmrożenie od 1 września br. najniższego wynagrodzenia jako podstawy wyliczania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Ustawa doprecyzowuje też zasady funkcjonowania zakładów aktywności zawodowej oraz pracy chronionej. Dofinansowanie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) dla zakładu, który zatrudnia osoby niepełnosprawne będzie przysługiwało dopiero wówczas, gdy wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego zostanie przekazane m.in. na rachunek bankowy lub wypłacone  przekazem pocztowym. Wynagrodzenie będzie mogło być przekazywane na rachunek niepełnosprawnego założony również w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej (SKOK) lub przekazywane bezpośrednio niepełnosprawnemu przez inne firmy zajmujące się doręczeniami. Wprowadzono również jako nowość rozdział 10a „Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko przepisom ustawy” (kary grzywny za niedopełnienie obowiązków informacyjnych, udaremnianie czy utrudnianie przeprowadzenia kontroli).

Jednocześnie nowelizacją zmieniono przepisy ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych oraz ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

Nowelizacja weszła w życie 15 września 2012 r. z wyjątkiem przepisów m.in. doprecyzowujących, które podmioty będą zwolnione z wpłat na PFRON oraz wprowadzających wyjątek od zasady, że miesięczne dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzenia pracownika w części finansowanej ze środków publicznych, które wchodzą w życie 1 października 2012 r. Przepisy dotyczące m.in. powoływania zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności wchodzą w życie dopiero 1 grudnia 2012 r.

Częściowo wykorzystane źródło: www.sejm.gov.pl

More to explorer