Za urlop macierzyński też „trzynastka”

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Także 17 lipca 2012 r. wszedł w życie wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 lipca 2012 r., sygn. akt P 59/11 (Dz.U. 2012, poz. 819), w którym to Trybunał uznał, że niekonstytucyjny jest brak przyznawania tzw. trzynastek osobom będącym na urlopie macierzyńskim. Trybunał dokładnie stwierdził, że art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej w zakresie, w jakim pomija okres urlopu macierzyńskiego jako umożliwiający nabycie prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, w sytuacji nieprzepracowania w ciągu całego roku kalendarzowego faktycznie 6 miesięcy, jest niezgodny z art. 32 ust. 1 (zasada równości wobec prawa) w związku z art. 71 ust. 2 (pomoc władz publicznych dla matki dziecka) Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Zdaniem TK sposób ukształtowania art. 2 ust. 3 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej, a więc przepisu, który określa katalog wyjątków od zasady efektywnego wykonywania pracy w okresie co najmniej 6 miesięcy w danym roku kalendarzowym, jako warunku uzyskania dodatkowego wynagrodzenia rocznego, ma charakter niepełny. Pomija bowiem okres urlopu macierzyńskiego, jako umożliwiającego nabycie prawa do tzw. trzynastej pensji w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego w danym roku.
Przepisy w tym zakresie straciły moc i od tej pory osoby będące na urlopie macierzyńskim nie wolno dyskryminować w zakresie ich praw do dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników sfery budżetowej (czyli tzw. trzynastek).

More to explorer