Zadania rzecznika patentowego

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

patentRzecznik patentowy jest to jeden z zawodów prawniczych, którego praca polega na świadczeniu pomocy w sprawach własności przemysłowej osobom  fizycznym, osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej. Od rzecznika patentowego wymaga się dużej wiedzy – zarówno prawniczej, jak i specjalistycznej wiedzy technicznej.

Do zadań rzecznika patentowego należy:

 • występowanie jako pełnomocnik strony w postępowaniu przed Urzędem Patentowym, Naczelnym Sądem Administracyjnym i innymi sądami przed którymi toczy się postępowanie w sprawach własności przemysłowej,
 • przygotowanie dokumentacji zgłoszeń przedmiotów podlegających ochronie,
 • dokonywanie zgłoszeń przedmiotów do Urzędu Patentowego RP oraz udział w postępowaniu na każdym jego etapie,
 • dokonywanie czynności związanych z zachowaniem praw wyłącznych dla chronionych rozwiązań i zapobieganie naruszeniu tych rozwiązań,
 • opracowywanie umów z zakresu ochrony własności przemysłowej, a także udział w negocjacjach z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi oraz współpraca przy realizacji tych umów,
 • badanie zakresu ochrony rozwiązania.

Rzecznik patentowy oferuje pomoc techniczną polegającą w szczególności na :

 • opracowywaniu opisów technicznych zgłoszeń do ochrony przedmiotów działalności twórczej przeznaczonych do przemysłowego wykorzystywania,
 • badaniu zakresu ich ochrony,
 • prowadzeniu poszukiwań dotyczących stanu techniki,
 • zdolności rynkowej rozwiązania,
 • nienaruszalności praw osób trzecich,
 • ustalenia zakresu „know-how”,

Celem zagwarantowania należytej ochrony podmiotów prawnych dochodzących swych praw w sprawach własności przemysłowej, ustawodawca wprowadził zasadę względnego przymusu rzeczniowskiego. Stanowi ona, iż w postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP w sprawach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony wynalazków, wzorów użytkowych, a także przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych, w odniesieniu do postępowania zgłoszeniowego i rejestrowego, pełnomocnikiem strony może być tylko rzecznik patentowy.

More to explorer