Zajęcie samochodu przez komornika

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Sytuację egzekucji z ruchomości regulują przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.

Art. 805 § 1 K.p.c Zajęcie komornicze jest pierwszym etapem w egzekucji z ruchomości. Dokonując zajęcia komorniczego ruchomości, komornik doręcza dłużnikowi zawiadomienie o wszczęciu egzekucji.
W związku z zajęciem komorniczym, wierzyciel uzyskuje prawo zaspokojenia się z ruchomości, ale dokonane zajęcie komornicze nie pozbawia dłużnika prawa do własności ruchomości.

Art. 847 § 1 K.p.c. Komornik dokonuje zajęcia komorniczego przez wpisanie ruchomości do protokołu zajęcia. Odpis protokołu zajęcia komorniczego należy doręczyć dłużnikowi i współwłaścicielom zajętej ruchomości, którzy nie są dłużnikami.
§ 2. Dłużnik powinien przy zajęciu, a jeżeli jest nieobecny – niezwłocznie po otrzymaniu odpisu protokołu zajęcia, wymienić komornikowi znajdujące się w jego władaniu ruchomości, do których osobom trzecim przysługuje prawo żądania zwolnienia ich od egzekucji, ze wskazaniem adresów tych osób. Komornik zawiadomi o zajęciu osoby wskazane przez dłużnika.
Protokół musi zawierać miejsce i czas dokonania zajęcia komorniczego, określenie osób biorących udział w czynnościach, ich wnioski oraz skargi związane z przebiegiem czynności, informacje (uzyskane od dłużnika) o osobach trzecich, którym przysługuje prawo do zajętej ruchomości, ze wskazaniem adresów tych osób, wyszczególnienie zajętych ruchomości, wzmiankę o odczytaniu protokołu, podpisy osób uczestniczących lub informacja o przyczynie braku podpisu, a także podpis komornika.
Zajęcie komornicze następuje z chwilą złożenia podpisu przez komornika na protokole. Udział dłużnika nie jest konieczny przy zajęciu komorniczym, w takim przypadku komornik powinien przywołać jednego lub dwóch świadków, chyba że zachodzi obawa, że czas oczekiwania na świadków może skutkować udaremnieniem egzekucji (art. 812 § 2 K.p.c.).

Art. 854. Na każdej zajętej ruchomości komornik umieści znak ujawniający na zewnątrz jej zajęcie, a jeżeli to nie jest możliwe, ujawni je w inny sposób.
Zgodnie z § 66 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 1968 roku o czynnościach komorników, w celu ujawnienia zajęcia ruchomości komornik naklei na samochodzie kartkę ze swoją pieczęcią lub przymocuje kartkę sznurkiem z pieczęcią lakową. Jeśli jest to niemożliwe komornik musi zastosować inne sposoby, aby znak zajęcia był umieszczony w widocznym miejscu, a samochód nie uległ uszkodzeniu.
Należy pamiętać, że gospodarzem podstępowania egzekucyjnego jest wierzyciel (komornik jest z nim związany tylko wnioskiem egzekucyjnym). Aby nie doszło do postępowania egzekucyjnego samochodu, dłużnik może porozumieć się z wierzycielem co do spłaty długu. Wierzyciel zawsze może domagać się skutecznego zawieszenia postępowania egzekucyjnego lub nawet umorzenia. Zajęty samochód nie jest natychmiast licytowany, sprzedaż zajętych ruchomości nie może nastąpić wcześniej niż w siódmym dniu od daty zajęcia komorniczego.

More to explorer