Zakładanie spółki komandytowo-akcyjnej

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Kolejność działań podejmowanych przy zakładaniu spółki.


1. Sporządzenie statutu spółki. Mamy tu regulację dotyczącą treści statutu w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych.

2. Złożenie oświadczeń o objęciu akcji przez akcjonariuszy. I tu odpowiednio stosujemy przepisy o spółce akcyjnej.

3. Powołanie rady nadzorczej, jeżeli wymaga tego ustawa lub statut.

4. Wniesienie wkładów do spółki, tu znów stosujemy odpowiednio przepisy o spółce akcyjnej.

5. Gdy są wnoszone wkłady niepieniężne, na kapitał zakładowy oczywiście, czyli przez akcjonariuszy, to wówczas należy sporządzić sprawozdanie założycieli i poddać go badaniu biegłego rewidenta, czyli będzie sporządzone sprawozdanie i opinia biegłego.

6. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.

Utworzenie jednoosbowej spółki komandytowo-akcyjnej

Natomiast wątpliwością, która powstaje, jest możliwość utworzenia jednoosobowej spółki komandytowo-akcyjnej (SKA). Ponieważ, zgodnie z definicją, mamy oczywiście do czynienia z sytuacja, kiedy mamy 2 wpsólników, kiedy 1 jest komplementariuszem, co najmniej 1 akcjonariuszem, natomiast komplementariusz może również objąć, a więc w pierwotnym procesie tworzenia kapitału zakładowego, albo nabyć od akcjonariusza akcje spółki. A więc może pojawić się sytuacja, kiedy komplementariusz będzie jednocześnie akcjonariuszem spółki, więc powstaje pytanie, czy może zostać utworzona spółka 1-osobowa, czyli sytuacja, kiedy komplementariusz jednocześnie objąłby wszystkie akcje. Raczej jest to niedopuszczalne, bo z samej definicji wynika, że musi być co najmniej dwóch wspólników, a przede wszystkim podkreślić należy, że  jest to spółka osobowa, a cechą immanentną spółek osobowych jest to, że mamy dwóch wspólników. Potwierdza nam to również definicja spółki jednoosobowej, która znajduje się w ksh, ponieważ zgodnie z tą definicją, która jest w słowniczku, spółką 1-osobową może być tylko spółka kapitałowa, w której wspólnik lub akcjonariusz posiada wszystkie udziały lub akcje. A więc to niewątpliwie świadczy o tym, że takiej 1-osobowej SKA być nie może i sąd powinien odmówić rejestracji takiej spółki, gdyby komplementariusz chciał objąć wszystkie akcje. Jedynym wyjątkiem, ale ustawowo dopuszczonym 1-osobowej spółki osobowej jest tylko spółka partnerska i to w okresie przejściowym przez okres roku, kiedy może zostać jeden partner, ale to prowadzi bądź do poszerzenia grona partnerów bądź do likwidacji spółki i jest to tylko jedyny wyjątek ustawowy, kiedy mamy do czynienia z jednoosobową spółką osobową. Natomiast może dojść do nabycia wtórnego akcji, tj. po zarejestrowaniu, bo o ile w momencie tworzenia sąd rejestrowy powinien odmówić rejestracji, to może się zdarzyć, że w trakcie działalności spółki komplementariusz nabyłby wszystkie akcje. Jest to w doktrynie różnie ujmowane, niektórzy dopuszczają utworzenie 1-os. SKA, większość się jednak temu sprzeciwia i uznaje się też że jest niedopuszczalne wtórne utworzenie 1-od. SKA, tzn. późniejsze nabycie wszystkich akcji przez komplementariusza. Po pierwsze, należałoby zadać sobie pytanie, czy mielibyśmy odpowiednio stosować przepisy o 1-os. spółce akcyjnej (SA), bo jeżeli odpowiednio stosuje się przepisy o SA to przy 1-os. SKA należałoby stosować przepisy o 1-os. SA, co wydaje się wyraźnie niecelowe, po drugie nie ma w ogóle ekonomicznego uzasadnienia dla 1-os. SKA, bo lepiej już  stworzyć 1-os. sp. z o.o., bo cechą tej spółki miało być dokapitalizowania, więc jeżeli ja sobie i tak sam wpłacę cały kapitał zakładowy, to lepiej założyć sp. z o.o. Zatem wydaje się taka wtórna spółka niedopuszczalna.  Jeżeli jednak nie będzie kontroli, to taka sytuacja może się w praktyce zdarzyć. Jeżeli przyjmiemy, ze jest 1-os. SKA, to jeżeli stosować odpowiednio przepisy o SA, to podlega to zgłoszeniu do rejestru, jeżeli sp. stanie się 1-osobowa, wtedy to sąd będzie mógł ingerować. Jednak stanowisko doktryny nie jest jednolite.

More to explorer