Zakładowa organizacja związkowa zrzeszająca nie tylko pracowników i nakładców

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Zgodnie z art. 2 ustawy o związkach zawodowych (zz) – prawo zrzeszania się w zz maja nie tylko pracownicy i nakładcy, jak stanowiłby art. 251 ustawy o zz, ale to prawo mają jeszcze inne podmioty – osoby zatrudnione na podstawie umowy agencyjnej, członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych, bezrobotni, osoby pełniące zastępcze formy służby wojskowej, emeryci, renciści.
U pracodawcy zostaje powołana organizacja związkowa jako jedyna danego związku obejmująca zasięgiem całego pracodawcę, która zrzesza co najmniej 10 osób uprawnionych wedle art. 2 ustawy do stworzenia zz. Ale niestety na tę ilość osób przypada zdecydowanie mniejsza ilość pracowników i nakładców. Co wówczas? Niektórzy interpretując art. 251 ustawy o zz, przyjmują, że taki twór nie ma statusu zoz, ale jest to chyba wniosek zbyt daleko idący. Art. 251 ustawy o zz,  mówi o korzystaniu z uprawnień zoz, a nie o bycie prawnym zoz. Taka struktura organizacyjna działająca u pracodawcy, która zrzesza co najmniej 10 osób uprawnionych do zrzeszania się w zz, ale zrzesza mniejszą ilość pracowników  nakładców ona nie traci swojego bytu, nadal funkcjonuje, ma osobowość prawną, nie podlega wykreśleniu z rejestru zz.
Nie może jednak korzystać z uprawnień jakie przepisy prawa pracy łączą z zoz. Jakich uprawnień? :
– zarówno w zakresie zbiorowego jak i indywidualnych stosunków pracy.
– w zakresie prawa zbiorowego taki „twór” :
• nie może wszcząć i prowadzić sporu zbiorowego,
• nie może organizować legalnie akcji strajkowej,
• nie może zawierać regulaminów pracy,
• nie może zawierać regulaminów wynagradzania,
• nie może zawierać układów zbiorowych pracy,
• nie może zawierać wszelkich porozumień zbiorowych,
• nie może żądać od pracodawcy – do czego ten jest zobligowany ustawą o zz, ale tylko w odniesieniu do zakładowej organizacji związkowej (zoz) – informacji potrzebnych do prowadzenia działalności związkowych,
• nie może także żądać od pracodawcy – do czego także obliguje ustawa o zz – dostarczania pomieszczeń, urządzeń potrzebnych do prowadzenia działalności związkowej.
Taka struktura organizacyjna nie jest stroną w zakresie konsultacji w indywidualnych sprawach z zakresu prawa pracy, czyli pracodawca z taka strukturą nie będzie konsultował zamiaru wypowiedzenia umowy, rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, przyznawania nagród, bądź wymierzania kar porządkowych etc.

More to explorer