Zapis na sąd polubowny a pozew do sądu

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Sądownictwo polubowne ( arbitrażowe) jest alternatywnym rozwiązaniem dla sądów państwowych.
Rozstrzyganie sporów  w sądzie polubownym następuje poprzez przekazanie spraw do rozstrzygnięcia  w drodze zapisu na sąd polubowny.
Sądownictwo polubowne charakteryzuje się dużą swobodą w kształcie samego postępowania. Strony postępowania mają ogromny wpływ na zasady na jakich postępowanie to będzie się toczyć. Zapis na sąd polubowny jest swoistym przekazaniem kompetencji do rozstrzygania sporów pomiędzy stronami przez sąd polubowny. Ponadto zapis taki powinien określać rodzaj sporów jakie zostały przekazane pod rozstrzyganie sądu arbitrażowego.
Zapis na sąd polubowny nie zamyka z automatu możliwości wystąpienia z powództwem przed sąd powszechny w sprawie objętej zapisem. Sąd powszechny nie bada z urzędu czy między stronami został zawarty zapis na sąd polubowny. Stosownie jednak do przepisów kodeksu postępowania cywilnego sąd odrzuci pozew jeżeli druga strona podniesie zarzut zapisu na sąd polubowny, a ponadto uczyni to przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy. Oznacza to, że niemożliwe jest odrzucenie pozwu przez sąd z powodu zapisu na sąd polubowny, w sytuacji kiedy np. strona przeciwna zacznie zgłaszać zarzuty odpierając argumenty drugiej strony ( odpowiedź na pozew). Po tym czasie stronie nie przysługuje już prawo podniesienia zarzutu zapisu na sąd polubowny i postępowanie przed sądem powszechnym może toczyć się dalej. Tak więc, co do zasady zapis na sąd polubowny nie nie zawsze stoi na drodze ku możliwościom rozpoczęcia postępowania w sądzie powszechnym.

More to explorer