Zasady prowadzenia ksiąg wieczystych – ogólnie

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Nigdzie nie ma definicji legalnej ksiąg wieczystych. Są one zdefiniowane jedynie poprzez wskazanie celów, dla których są prowadzone oraz przez wskazanie zasad związanych z ich prowadzeniem oraz pewnych przymiotów, czym ta instytucja się charakteryzuje.

Art. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece (UKWiH) wskazuje zasadniczy cel prowadzenia ksiąg wieczystych – ustalenie stanu prawnego nieruchomości:

1.  Księgi wieczyste prowadzi się w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości.

Zatem wniosek z tego, że prowadzi się je tylko dla nieruchomości i w celu ustalenia stanu prawnego. Księgi wieczyste pełnią rolę prawnego rejestru nieruchomości (chociaż nigdzie nie jest to wyraźnie powiedziane). Są obok rejestru ewidencyjnego budynków i gruntów drugim rejestrem, z tym że prawnym rejestrem.

Z art. 2 UKWiH wynika zasada formalnej jawności ksiąg wieczystych:

Księgi wieczyste są jawne. Nie można zasłaniać się nieznajomością wpisów w księdze wieczystej ani wniosków, o których uczyniono w niej wzmiankę.

Art. 3 UKWiH – zasada materialnej jawności ksiąg wieczystych:

1. Domniemywa się, że prawo jawne z księgi wieczystej jest wpisane zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym. 

2. Domniemywa się, że prawo wykreślone nie istnieje. 

Tu są właśnie zawarte domniemania.

Art. 5 UKWiH – zasada rękojmi publicznej wiary ksiąg wieczystych, bardzo ważna zasada:

W razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym treść księgi rozstrzyga na korzyść tego, kto przez czynność prawną z osobą uprawnioną według treści księgi nabył własność lub inne prawo rzeczowe (rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych).

Rodzi ona skutki w zakresie bezpieczeństwa i obrotu nieruchomości.

Wracając do art. 1 UKWiH – prowadzi się księgi wieczyste dla nieruchomości. Do 1992 r. były prowadzone tylko i wyłącznie dla nieruchomości. Od tego roku można prowadzić ksiegi wieczyste dla właśnościowego spółdzielczego prawa do lokalu.

3.  Księgi wieczyste mogą być także prowadzone w celu ustalenia stanu prawnego własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego i prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.

To jest wyjątek od zasady, że księgi wieczyste prowadzimy jedynie dla nieruchomości. Odnośnie art. 35 UKWiH i obowiązku powiadomienia sądu o zmianie przez właściciela nieruchomości, posiadający spółdzielcze prawo ma jedynie uprawnienie do dokonania wpisu, a nie obowiązek. Nie ponosi taki użytkownik żadnej odpowiedzialności z tytułu zaniechania wpisu. Po założeniu księgi wieczystej dla lokalu spółdzielczego musimy stosować do tej księgi wieczystej przepisy o księgach wieczystych dla nieruchomości, a także nie ma możliwości rezygnacji z prowadzenia księgi wieczystej dla tego lokalu. Każdy następny nabywca musi złożyć wniosek o wpis do tej księgi. Etap dowolności mamy na etapie założenia księgi wieczystej, a potem już nie. Tym spółdzielczym prawem do lokalu z art. 1 ust. 3 UKWiH nie jest miejsce postojowe w spółdzielni mieszkaniowej. Chociaż pojawiło się orzeczenie SN z 2006 r. – miejsce postojowe w spółdzielni mieszkaniowej jest ograniczonym prawem rzeczowym. Poddano to orzeczenie krytyce. W ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych przyjmuje się, że prawa już nabyte pozostają. Na gruncie tej ustawy pojęcie lokalu jest rozumiane dwojako: jako pojęcie zdefiniowane na potrzeby tej ustawy, czyli w tym wypadku przyjmuje się, że miejsce postojowe jest lokalem, ale także jest rozumiane jako pojęcie zdefiniowane w ustawie o własności lokali, a tu już miejsce postojowe lokalem nie jest (nie jest izbą, zespołem izb, wyodrębnionej trwałymi ścianami). Mimo iż do tych miejsc postojowych stosuje się odpowiednio przepisy o spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu, to jednak odpowiednio nie znaczy wprost, stąd nie można dla nich zakładać ksiąg wieczystych. Jest to po prostu inne prawo spółdzielcze o charakterze obligacyjnym, nie rzeczowym.

More to explorer