Zasiłek chorobowy

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Komu przysługuje zasiłek chorobowy?
Zasiłek chorobowy przysługuje wszystkim, którzy byli objęci ubezpieczeniem chorobowym – obowiązkowym lub dobrowolnym. Gdy będziemy niezdolni do wykonywania pracy na wskutek wypadku w pracy lub będziemy mieć chorobę zawodową zasiłek chorobowy będzie nam przysługiwał, jeśli zostaliśmy objęci ubezpieczeniem wypadkowym (nawet wtedy, kiedy nie bylibyśmy objęci ubezpieczeniem chorobowym). Pracownik obowiązkowo podlega ubezpieczeniu chorobowemu, od dnia podpisania umowy o pracę (od dnia nawiązania stosunku pracy), aż do jej ukończenia.
Zasiłek chorobowy przysługuje pracownikom po 33 dniach choroby, jeżeli pracownik ma powyżej 50 lat, zasiłek chorobowy przysługuje mu po 14 dniach choroby. Oczywiście w okresie choroby, gdy nie przekroczyliśmy jeszcze ilości dni uprawniających do zasiłku chorobowego, płaci nam pracodawca zgodnie z art. 92 Kodeksu Pracy. Gdy przyczyną naszej niezdolności do pracy był wypadek, jakiemu ulegliśmy w pracy lub choroba zawodowa zasiłek chorobowy przysługuje od pierwszego dnia naszej niezdolności do pracy.

Okres wyczekiwania
Aby w ogóle mieć prawo do zasiłku chorobowego musimy spełniać warunek odpowiedniego okresu wyczekiwania. Okres ten wynosi 30 dni dla osób, które podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu oraz 90 dni dla osób, które dobrowolnie podlegają temu obowiązkowi. Jeśli mamy przerwę w obejmowaniu nas ubezpieczeniem chorobowym, to do okresu wyczekiwania dodajemy wcześniejszy czas ubezpieczenia, jeśli przerwa nie jest dłuższa niż 30 dni, lub nie była spowodowana urlopem wychowawczym, bezpłatnym lub odbywaniem czynnej służby wojskowej. Jeżeli uzyskanie zasiłku chorobowego zależne jest od spełnienia warunku okresu wyczekiwania, w okres ten możemy wliczyć także legalną pracę w państwach członkowskich.

Choroba przed rozwiązaniem umowy o pracę
Gdy rozwiążemy umowę o pracę przestajemy podlegać ubezpieczeniu zdrowotnemu, jednak nadal możemy otrzymać świadczenia z tytułu niezdolności do pracy z powodu choroby (przyczyna rozwiązania stosunku pracy nie ma znaczenia). Gdy przestajemy podlegać ubezpieczeniu zdrowotnemu, prawo do zasiłku możemy uzyskać w dwóch sytuacjach: gdy niezdolność do pracy powstanie, kiedy byliśmy jeszcze zatrudnieni, a trwa nadal po rozwiązaniu umowy oraz gdy niezdolność do pracy powstanie po ustaniu stosunku pracy.
W pierwszym wariancie, gdy zachorowaliśmy przed rozwiązaniem umowy o pracę i chorujemy nadal po zakończeniu stosunku pracy to za okres, w którym już nie podlegamy ubezpieczeniu chorobowemu zasiłek chorobowy wypłaci nam oddział ZUS, odpowiedni według naszego miejsca zamieszkania. Natomiast za czas choroby jeszcze przed zakończeniem stosunku pracy zapłaci nam pracodawca – wynagrodzenie za czas choroby zgodnie z art. 92 Kodeksu Pracy lub zasiłek chorobowy do dnia rozwiązania umowy włącznie. Po tym okresie, pracodawca musi pozostawić w dokumentacji zasiłkowej kserokopię zaświadczenia lekarskiego (druk ZUS ZLA), natomiast oryginał przekazuje odpowiedniemu oddziałowi ZUS, według zamieszkania byłego pracownika.

Zasiłek chorobowy po rozwiązaniu umowy
Zasiłek chorobowy przysługuje również, gdy niezdolność do pracy powstała po zakończeniu pracy (ustaniu zatrudnienia, a tym samym ustaniu objęcia nas ubezpieczeniem chorobowym). Warunkiem niezbędnym, aby otrzymać zasiłek chorobowy są terminy powstania niezdolności do pracy – gdy zachorowaliśmy do 14 dni po ustaniu zatrudnienia i chorujemy bez przerwy minimum 30 dni możemy uzyskać zasiłek chorobowy. Np. rozwiązano z nami umowę 1 sierpnia 2011 roku, ale zachorowaliśmy 10 sierpnia (okres krótszy niż 14 dni) i chorujemy do 10 lipca (dłużej niż 30 dni), wtedy przysługuje nam zasiłek.
Zasiłek chorobowy przysługuje również osobie, która stała się niezdolna do pracy nie później niż trzy miesiące od daty ustania pracy (czyli od dnia, w którym przestaliśmy być objęci ubezpieczeniem zdrowotnym) ale tylko wtedy, gdy zachorowała na chorobę zakaźną, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni lub na chorobę, której objawy widoczne są dopiero po okresie 14 dni. W tym przypadku również musimy chorować bez przerwy co najmniej 30 dni. Taką niezdolność do pracy lekarz na zaświadczeniu ZUS ZLA oznaczy literką E.

Nie otrzymamy zasiłku chorobowego po rozwiązaniu umowy, gdy będziemy pobierać zasiłki dla bezrobotnych, przedemerytalne zasiłki i świadczenia, mamy prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, nie spełniamy warunku okresu wyczekiwania lub podejmiemy działalność zarobkową uprawniającą do uposażenia.

Terminowe złożenie zaświadczenia lekarskiego do ZUS po utracie pracy
Bardzo ważną kwestią jest terminowe złożenie zaświadczenia lekarskiego w ZUS, które stwierdza naszą niezdolność do pracy. W przypadku, gdy niezdolność orzeczona jest na większej liczbie zaświadczeń, termin siedmiu dni liczymy od daty wystawienia zaświadczenia, na którym widnieje, iż nieprzerwana zdolność do pracy trwa co najmniej 30 dni. W razie niedotrzymania terminu zasiłek obniżany jest o 25 procent.


Okres przysługiwania zasiłku chorobowego

Zasiłek chorobowy przysługuje nie dłużej niż 182 dni. Jeżeli chorujemy na gruźlicę lub niezdolność do pracy przypada na okres ciąży, wtedy okres wypłacania zasiłku wydłuża się do 270 dni.

More to explorer