Zawieranie umów w obcej walucie

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Ważną informacją, którą warto wiedzieć tuż przed zbliżającymi się rozgrywkami Euro 2012 jest możliwość zawierania umów w obcej walucie ( np. euro ). Sposobność taka istnieje od 1 stycznia 2009 r., kiedy to nowelizacją kodeksu cywilnego wprowadzono możliwość wykonywania zobowiązań płatniczych także w obcej walucie. Do tego czasu w Polsce obowiązywała zasada posługiwania się wyłącznie polskim środkiem płatniczym. Zgodnie z poprzednim brzmieniem art. 358 § 1 kodeksu cywilnego zobowiązania pieniężne mogły być wykonywane tylko w polskim pieniądzu. Rozliczenia w innej walucie były niedopuszczalne i skutkowały bezwzględną nieważnością czynności prawnej. Nowe brzmienie art. 358 § 1 kodeksu cywilnego ustala, że jeżeli przedmiotem zobowiązania jest suma pieniężna wyrażona w walucie obcej, dłużnik może spełnić świadczenie w walucie polskiej, chyba że ustawa, orzeczenie sądowe będące źródłem zobowiązania lub czynność prawna zastrzega spełnienie świadczenia w walucie obcej. W takim wypadku obowiązkowe staje się spełnienie świadczenia w walucie obcej. Zgodnie z § 2 art. 358 kodeksu cywilnego wartość obcej określa się według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia wymagalności roszczenia, chyba że ustawa, orzeczenie sądowe lub czynność prawna stanowi inaczej. W przypadku zwłoki dłużnika wierzyciel może żądać spełnienia świadczenia w walucie polskiej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia, w którym zapłata jest dokonana.
Oznacza to, że kibic, który przyjechał do Polski może posługiwać się walutą obcą, jeżeli treść umowy określa cenę, którą należy uiścić. W takim wypadku ma on prawo zapłacić zarówno w walucie obcej jak i polskiej. Rozwiązanie takie pozwala na przyśpieszenie rozliczeń zawieranych transakcji. Jednak należy pamiętać, że sprzedawcy nie mają obowiązku zawierać umów konsumenckich w walucie obcej , jest to jedynie ich dobra wola. Rozwiązania takie są już często stosowane w przygranicznych sklepach, które ukierunkowane są także na klientów zagranicznych, szczególnie jeżeli chodzi o sąsiadów za zachodniej granicy.

More to explorer