Zawieszenie działalności gospodarczej

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Zawieszenie działalności gospodarczej jest wnioskowe, oznacza to, że tylko w sytuacji gdy przedsiębiorca złoży wniosek, wówczas zawieszenie może się dokonać. Zawiesić działalność gospodarczą może jedynie przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników w rozumieniu kodeksu pracy, oznacza to, że w sytuacji, gdy przedsiębiorca pracownika na umowę o pracę, wówczas nie może zawiesić działalności gospodarczej w czasie zatrudniania pracownika. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej wyznacza minimalny i maksymalny czas na jaki przedsiębiorca może zawiesić działalność, minimalnym czasem zawieszenia działalności jest 30 dni, natomiast maksymalnym 24 miesiące. Wyjątkiem od minimalnego czasu zawieszenia, jest zgłoszenie faktu zawieszenia w miesiącu lutym, wówczas przyjmuje się liczbę dni miesiąca lutego jako minimalny czas zawieszenia działalności. Datą rozpoczęcia zawieszenia działalności gospodarczej jest dzień wskazany przez przedsiębiorcę we wniosku, jednakże nie może być to dzień wcześniejszy aniżeli dzień złożenia wniosku o zawieszenie działalności. Natomiast datą zakończenia zawieszenia działalności jest złożenie wniosku o wznowienie działalności, bądź też dzień wskazany we wniosku, nie wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku.
Co w sytuacji gdy przedsiębiorca prowadzi spółkę cywilną, a chciałby zawiesić działalność? Wówczas skuteczność zawieszenia zależy od tego czy wszyscy wspólnicy spółki cywilnej zawieszą działalność, tylko w takim wypadku zawieszenie działalności gospodarczej uważa się za skuteczne. W sytuacji gdy przedsiębiorca jest wspólnikiem w kilku spółkach lub innych formach prawnych, wówczas może zawiesić działalność w jednej bądź kilku spółkach/formach prawnych.
Podczas okresu zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i uzyskiwać przychodów z działalności w okresie, w którym zdecydował się na zawieszenie działalności. Ustawa enumeratywnie wskazuje, jakie czynności są dozwolone podczas zawieszenia działalności, a są to:

  • przedsiębiorca może dokonywać czynności, dzięki którym utrzyma lub zabezpieczy swoje źródło przychodów,
  • może przyjmować należności, które powstały przed okresem zawieszenia działalności, oraz musi uregulować zobowiązania, których się dopuścił przed zawieszeniem działalności,
  • może sprzedawać wyposażenie przedsiębiorstwa i jego środki trwałe,
  • w razie postępowania sądowego, podatkowego bądź administracyjnego związanego z prowadzeniem działalności przed zawieszeniem, przedsiębiorca może wytaczać powództwa, bądź być pozwanym w związku z prowadzoną działalnością,
  • musi wykonywać obowiązki, które zostały nakazane przez prawo,
  • może mieć przychody finansowe z działalności, także te uzyskane przed zawieszeniem działalności gospodarczej,
  • może być podmiotem kontroli na zasadach dotyczących przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.

Jak wyglądają obowiązki publicznoprawne przedsiębiorcy względem państwa? Zawieszenie działalności gospodarczej wywiera skutki prawne od dnia zawieszenia do dnia poprzedzającego dzień wznowienia działalności gospodarczej. Wznowienie działalności gospodarczej również jest na wniosek przedsiębiorcy.
Wniosek o zawieszenie działalności można złożyć:

  • przez platformę CEIDG,
  • w urzędzie gminy – osobiście lub listem poleconym,

W sytuacji błędów we wniosku, w sytuacji wypełniania wniosku on-line, system wykaże błędy do poprawienia, w sytuacji przesłania wniosku urzędowi gminy, organ gminy wzywa do uzupełnienia bądź poprawienia błędów w terminie 7 dni.

More to explorer