Zezwolenie na wycięcie drzewa

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

 Zgodnie z obowiązującymi przepisami jeżeli na naszej nieruchomości rośnie drzewo lub krzew , które chcielibyśmy wyciąć musimy uzyskać odpowiednie zezwolenie. Zezwolenie tego rodzaju wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, a w przypadku drzew i krzewów rosnących na terenie  nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków zezwolenie wydaje wojewódzki konserwator zabytków. Wycięcie drzewa bez zezwolenia skutkować może nałożeniem dolegliwej kary.
Zezwolenie takie może złożyć do właściwego organu :

  • właściciel nieruchomości, a także inni posiadacze niebędący właścicielami za zgodą właściciela,
  • właściciel urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej, jeżeli drzewa lub krzewy zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń.

Wniosek, w którym ubiegamy się o uzyskanie zezwolenia powinien zawierać:

  • imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń,
  • tytuł prawny władania nieruchomością ( obowiązek ten nie dotyczy właściciela urządzeń służących do doprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej),
  • nazwę gatunku drzewa lub krzewu,
  • obwód pnia na wysokości 1,3 m,
  • przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew
  • przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu
  • wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte drzewa i krzewy.
  • rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.

      Jeżeli wnioskodawcą jest posiadacz nieruchomości niebędący właścicielem to do wniosku musi dołączyć także zgodę właściciela nieruchomości.
Wniosek należy odpowiednio umotywować, aby został rozpatrzony z pozytywnym skutkiem. Często wskazuje się na przyczyny związane z bezpieczeństwem ludzi i nieruchomości budynkowych w pobliżu nieruchomości, a także stwarzaniem zagrożenia dla ruchu drogowego, kolejowego itp.
Udzielenie zezwolenia może być uzależnione od przesadzenia drzew lub krzewów we wskazane miejsce albo zastąpienie ich innymi drzewami lub krzewami.
Co do zasady na posiadaczu spoczywają opłaty za usunięcie drzew lub krzewów, które uzależnione są od obwodu pnia mierzonego na wysokości 1,3 m oraz rodzaju i gatunku drzewa. Ponadto jeżeli drzewo na wysokości poniżej 1,3 m rozwidla się, wówczas każdy pień traktuje się jako odrębne drzewo, co idzie w parze z dużo wyższymi kosztami usunięcia takiego drzewa. Opłatę uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca wysokość stała się ostateczna. Jednak osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, które uzyskały zezwolenie nie muszą zazwyczaj płacić za wycięcie drzew na swojej nieruchomości. Ponadto nie podlega opłacie wycięcie drzewa, które zagraża bezpieczeństwu ludzi lub mienia.
Decyzja rozpatrywana jest w trybie obowiązujących przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, co oznacza że od decyzji dotyczącej wydania zezwolenia lub ustalenia opłaty można się odwołać do samorządowego kolegium odwoławczego. Termin na wniesienie odwołania wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem urzędu, w którym wniosek został złożony.
Jeżeli ktoś dokonał wycięcia drzewa bez wymaganego zezwolenia to  po upływie pięciu lat niemożliwe staje się wydanie decyzji w sprawie  ustalenia wysokości opłaty. Tak więc dopiero z upływem pięcioletniego terminu możemy być pewni, że nie dosięgnie nas żadna kara.
Warto wspomnieć także o sytuacjach, które zostały w prawie określone, kiedy zezwolenie na wycięcie drzewa nie jest konieczne. Między innym odnosi się to do drzew których wiek nie przekracza pięciu lat, drzew uprawianych na plantacjach, a także drzew owocowych.

More to explorer