Zmiana rozporządzenia w sprawie trybu uznawania zdarzenia za wypadek przy pracy

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Od 24 sierpnia 2012 r. uległo zmianie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia. Zmiana jest datowana na 1 sierpnia 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 909). Główną zmianą jest zmiana wzoru karty wypadku.

Od teraz poszkodowani zawiadamiają o wypadku odpowiednie podmioty wymienione w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 z późn. zm.). Poszkodowani, w stosunku do których, zgodnie z ww. ustawą, ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy dokonuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawiadamiają o wypadku terenową jednostkę organizacyjną Zakładu, właściwą ze względu na siedzibę prowadzenia działalności albo miejsce sprawowania opieki określone w umowie uaktywniającej.

Zmianą jest także to, że do karty wypadku dołącza się zapis wyjaśnień poszkodowanego i informacji uzyskanych od świadków wypadku, a także inne dokumenty zebrane w czasie ustalania okoliczności i przyczyn wypadku, w szczególności dokumenty sporządzone z oględzin miejsca wypadku, inne dowody dotyczące wypadku uznane za niezbędne do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, a także uwagi i zastrzeżenia do ustaleń zawartych w karcie wypadku zgłoszone przez poszkodowanego lub uprawnionego członka rodziny (§ 4 ust. 3).
Zmianie uległ także wzór karty wypadku, stanowiący załącznik do rozporządzenia. Rozszerzono m.in. pkt III karty poświęcony informacjom o wypadku oraz dodano pkt IV dotyczący np. zapoznania się przez poszkodowanego (członka jego rodziny) z treścią karty wypadku i pouczenia o prawie zgłaszania uwag i zastrzeżeń do ustaleń zawartych w karcie wypadku.

Źródło: http://behapeks.wordpress.com

More to explorer