Zmiana ustawy o ochronie zabytków

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Do tej pory ochrona zabytków mogła być przewidywana tylko w planach zagospodarowania przestrzennego. Lecz gdy brakowało planu zagospodarowania przestrzennego nie było możliwości zajmowania stanowiska konserwatora zabytków przez wojewodę.
Poprzez to uchwalona została ustawa z 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DzU z 2010 r., nr 75, poz. 474). Dzięki niej ustalenia ochrony zostały wprowadzone także w decyzjach o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzjach o warunkach zabudowy, decyzjach o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub decyzjach o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej.
Następna zmianą jest wprowadzenie do wyżej wymienionych decyzji ochrony zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków (wraz z ich otoczeniem) oraz innych zabytków nieruchomych, znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.

More to explorer