Zmiany w innych ustawach wchodzące w życie 1 października 2012 r.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

1 października 2012 r. weszły także zmiany w ustawach, których to znaczna część treści ustaw nowelizujących te ustawy weszła w życie wcześniej m.in. zmiany te objęły Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej.

I tak w ustawie o muzeach (zmiana wprowadzona zmianą ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw z 31 sierpnia 2011 r. – Dz.U. 2011, Nr 207, poz. 1230) wprowadzono obowiązki odnośnie muzeów. Minister właściwy ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego ma obowiązek prowadzić wykaz muzeów w Biuletynie Informacji Publicznej. Podmiot, który utworzył nowe muzeum ma obowiązek przekazać informacje ministrowi w terminie 3 miesięcy od dnia utworzenia muzeum. Tą samą ustawą zmieniono również ustawę o bibliotekach – tutaj weszły w życie przepisy o możliwości łączenia biblioteki z innymi instytucjami kultury, nie będącymi bibliotekami; poza tym z 3 do 6 miesięcy został wydłużony termin podania wraz z uzasadnieniem przez organizatora biblioteki informacji do publicznej wiadomości o zamiarze wydania aktu o połączeniu, podziale lub likwidacji biblioteki.

W ustawie o pomocy społecznej weszły w życie dwa przepisy doprecyzowujące problematykę szkoleń w zakresie specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego (zmiana wprowadzona zmianą ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z 18 marca 2011 r. – Dz.U. 2011, Nr 81, poz. 440). W ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym (zmiana wprowadzona zmianą ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw z 18 marca 2011 r. – Dz.U. 2011, Nr 84, poz. 455) wprowadzono przepisy o funduszach w zakresie studiów doktoranckich prowadzonych w jednostkach naukowych; wprowadzono przepisy, że student ma prawo do szkolenia z zakresu praw i obowiązków studenta przeprowadzanych przez Parlament Studentów; studenci oraz doktoranci mają ponadto od 1 października 2012 r. prawo do uzyskania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. Ponadto nie można już przeprowadzać naboru w zamiejscowych ośrodkach dydaktycznych – ma to związek z ich stopniowym zamknięciem.

Wreszcie w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (zmiana wprowadzona zmianą ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw z 28 czerwca 2012 r. – Dz.U. 2012, poz. 986) zmieniono przepis o podmiotach zwolnionych z wpłat na PFRON (zwolniono dodatkowo domy pomocy społecznej oraz hospicja), zobowiązano pracodawców do terminowego wypłacania pensji pracownikom niepełnosprawnych pod rygorem nieotrzymania dofinansowania i jeszcze wprowadzono możliwość w pewnych przypadkach dofinansowania wynagrodzenia pracownika, gdy pracodawcy dofinansowano to ze środków publicznych.

More to explorer