Zmiany w Kodeksie Morskim dostosowujące do prawa unijnego i międzynarodowego

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

W dniu 27 października 2012 r. weszła w życie znaczna część przepisów zmiany ustawy Kodeks Morski oraz ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej z 31 sierpnia 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 1069). Zmiana dostosowuje polskie prawo m.in. do przepisów unijnych, które nakładają na armatorów obowiązek posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla statków podnoszących polską banderę oraz statków obcych, wchodzących do polskich portów. Chodzi o zapewnienie wypłaty odszkodowań w razie powstania szkody oraz o wyeliminowanie z ruchu morskiego statków, które nie spełniają odpowiednich norm bezpieczeństwa. Zmiana ustawy implementuje do polskiego prawa przepisy Rozporządzenia nr 392/2009 PE i Rady z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie odpowiedzialności przewoźników pasażerskich na morskich drogach wodnych z tytułu wypadków, które wprowadzają obowiązek posiadania ubezpieczenia lub innego zabezpieczenia finansowego odpowiedzialności, przez przewoźników.

Ponadto, zmiana dostosowuje polskie prawodawstwo do Protokołu z 1996 r. do Konwencji o ograniczeniu odpowiedzialności za roszczenia morskie, sporządzonej w Londynie 19 listopada 1976 r. w sprawie zapewnienia odszkodowania adekwatnych do wyrządzonych szkód, oraz Protokołu z 2003 r. do Międzynarodowej Konwencji o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami, sporządzonej w Brukseli 18 grudnia 1971 r., który umożliwia wypłatę odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami,  w przypadku katastrofalnych szkód.

W zakresie obowiązku ubezpieczenia statków pasażerskich na podstawie rozporządzenia 392/2009, przepisy wchodzą w życie z dniem 31 grudnia 2012 r.

W ustawie o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej wprowadzono w związku z powyższym nowe czyny, za które wymierza się karę pieniężną (brak posiadania OC).

Źródło: www.transport.gov.pl

More to explorer