Zmiany w kredytach studenckich

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 października 2011 wprowadziło kolejne zmiany w kredytach dla studentów.
Kto może ubiegać się o kredyt?
Adresatami kredytu są wszyscy studenci (czyli doktoranci również), zarówno uczelni państwowych, jak i prywatnych, studiów stacjonarnych i zaocznych. Warto pamiętać, że aby móc ubiegać się o kredyt studencki musimy rozpocząć studia przed ukończeniem 25 lat.
Ogólne informacje o kredycie studenckim
Kredyt udzielany jest na okres studiów, czyli na 6 lat, w przypadku doktorantów okres ten wynosi 4 lata. Wysokość wypłacanych co miesiąc transz (przez 10 miesięcy, czyli okres roku studenckiego) wynosi 600 zł. Ważne jest, abyśmy pamiętali o przedstawianiu w terminach do 31 października oraz do 31 marca ważnej legitymacji studenckiej lub doktoranckiej. Specjalne zaświadczenie o studiach, które do tej pory wymagano w zamian za legitymację, będziemy potrzebowali jedynie podczas ubiegania się o kredyt lub podczas aneksowania dotychczasowej umowy o kredyt studencki.
Które banki udzielają kredyty studenckie?
Należy zwrócić uwagę, iż nie wszystkie banki w swym wachlarzu ofert mają kredyt studencki. Możemy ubiegać się o tego typu pożyczkę m.in. w: PKO Bank Polski SA, Bank PEKAO SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA, GB-Bank SA. Warto dokonać rozsądnego wyboru – wziąć pod uwagę ulokowanie banku, ilość bankomatów, czy nasi poręczyciele nie będą mieli zbyt daleko do banku, w którym chcemy wziąć kredyt studencki.
Składanie wniosku
Nie możemy przekroczyć terminu składania wniosku o kredyt studencki tj. od 1 października do 15 listopada. O kredyt możemy ubiegać się tylko w jednym banku. Do wniosku dołączamy zaświadczenie o wysokości miesięcznego dochodu na jednego członka rodziny, oczywiście stawka obliczana jest na podstawie ubiegłego roku kalendarzowego. Od roku akademickiego 2010/2011 obowiązuje nowy sposób obliczania dochodu na osobę w rodzinie, przedstawiamy takie same zaświadczenie jak podczas ubiegania się o stypendium socjalne (czyli według ustawy o świadczeniach rodzinnych). Podczas starania się o stypendium socjalne oraz kredyt studencki możemy posłużyć się takim samym zaświadczeniem.
Wysokość dochódu na osobę w rodzinie studenta, uprawniający do otrzymania kredytu studenckiego

W ubiegłym roku wyniósł on 2 100 zł. Od czego to zależy? Od przedstawienia przez banki danych dotyczących liczby złożonych wniosków kredytowych i wysokości dochodu przedstawionego w nich, liczby kredytów aktualnych oraz możliwych do udzielenia przy określonej wysokości środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich i aktualnych w końcu roku wysokości bankowych stóp procentowych.
Decyzja o udzieleniu kredytu
Do 15 lutego 2012 bank ma obowiązek dokonać oceny zabezpieczenia kredytu. Jeśli okaże się, że nasze zabezpieczenie kredytu studenckiego jest niewystarczające i bank odmówi udzielenia nam kredytu, możemy w terminie do 28 lutego 2012 złożyć wniosek w innych banku. Bank może odmówić udzielenia kredytu studenckiego również w sytuacji, gdy wysokość dochodu na osobę w rodzinie będzie większa niż próg ogłoszony przez ministra.
Poręczenie kredytu studenckiego
Najczęściej poręczycielami są nasi rodzice, ale co zrobić, gdy bank stwierdzi że zabezpieczenie kredytu jest niewystarczające? Do wyboru mamy dwie drogi: Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Od roku akademickiego 2010/1011 wprowadzono korzystniejsze warunki poręczenia kredytu studenckiego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. 100%, bez względu na dochód, gdy student został całkowicie pozbawiony opieki rodzicielskiej, częściowo pozbawiony opieki rodzicielskiej, umieszczony w placówce opiekuńczo-wychowawczej rodzinnej, socjalizacyjnej lub resocjalizacyjnej. Gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 600 zł – w takiej sytuacji również otrzymamy 100% poręczenia oraz 70%, gdy dochód na członka rodziny nie przekracza 1000 zł. O poręczenie kredytu studenckiego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mogą ubiegać się jedynie studenci, którzy mieszkają na wsi. 100% otrzymają studenci, u których dochód na jedną osobę w rodzinie uprawnia do otrzymywania świadczeń pomocy społecznej. Procent poręczenia (od 100% do 80%) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa określa na podstawie przedstawionego dochodu na członka rodziny studenta.
Spłata kredytu studenckiego
Kredyt studencki zaczynamy spłacać po 2 latach od zakończenia studiów. Odsetki od kredytu są nam naliczane w wysokości połowy stopy redyskontowej Narodowego Banku Polskiego począwszy od dnia spłaty pierwszej raty kredytu, przez okres równy dwukrotności liczby wypłaconych rat kredytu. Możemy ubiegać się o obniżenie raty do 20% naszego miesięcznego dochodu z ostatnich trzech miesięcy, należy wtedy dostarczyć odpowiedni wniosek. Kredyt umarzany jest w wysokości 20% studentom, którzy znajdują się na liście 5% najlepszych absolwentów danej uczelni. W szczególnych przypadkach kredyt studencki może być umorzony całkowicie lub częściowo, gdy student ma bardzo trudną sytuację życiową.

More to explorer