Zmiany w ochronie przyrody

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Również od 1 października 2012 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 lipca 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 985). Nowelizacja dostosowuje polskie prawo do unijnych dyrektyw tzw. ptasiej oraz siedliskowej. Przyjęte zmiany wprowadzają m.in. nowe procedury wydawania decyzji dotyczące odstępstw od zakazów w stosunku do gatunków chronionych.

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska będzie wydawał decyzje zezwalające na odstępstwa od zakazów wobec wszystkich gatunków objętych ochroną, jeżeli zezwolenie dotyczyć będzie więcej niż dwóch województw. Jednocześnie większość kompetencji dotyczących wydawania zezwoleń na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków ściśle chronionych przekazano regionalnym dyrektorom ochrony środowiska. Ze względu na poważne szkody wyrządzane przez niektóre gatunki zwierząt (np. kormorana czarnego) zniesiono uzyskiwanie indywidualnych zezwoleń na odstępstwo od zakazów ochrony gatunkowej. Odstępstwo będzie wydawane na 5 lat, w formie zarządzenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Ustanowiony został również system monitorowania przypadkowego chwytania lub zabijania gatunków zwierząt objętych ścisłą ochroną oraz wydry (w polskim prawie jest ona objęta ochroną częściową). Minister środowiska będzie sporządzał projekt programu ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej (wraz z projektem działań).

Zmiana przepisów obejmuje także prawo łowieckie. Wprowadza kontrolę przedsiębiorców zajmujących się obrotem zwierzyną żywą oraz jej tuszami i częściami. W ustawie o ochronie zwierząt wprowadzono natomiast dwa odstępstwa od zakazu uśmiercania zwierząt właśnie związane z nowelizacją ustawy o ochronie przyrody (m.in. pozwolenie na uśmiercanie obcych zwierząt zagrażających rodzimej faunie lub siedliskom przyrodniczym).

Przyjęte regulacje wykonują dwa orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który zarzucił Polsce brak prawidłowej transpozycji niektórych przepisów tych dyrektyw.

Źródło: www.sejm.gov.pl

More to explorer