Zmiany w uruchamianiu środków ze wspólnej polityki rolnej

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Od 8 czerwca 2012 r. zaczęła obowiązywać zmiana ustawy uruchamianiu środków finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej z dnia 30 marca 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 577). Zmiana nieznacznie zmienia obowiązki informacyjne i warunki otrzymania z EFFROW płatności przez beneficjenta.

Przyjęto, że numerem pozwalającym na identyfikację poszczególnych beneficjentów będzie numer identyfikacji podatkowej (NIP). W przypadku gdy beneficjent nie ma takiego numeru, identyfikacja będzie dokonywana na podstawie innych danych wymienionych w art. 1 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 259/2008 z dnia 18 marca 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w zakresie publikowania informacji na temat beneficjentów środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), tj. na podstawie nazwy tego beneficjenta, gminy, na terenie której beneficjent ma siedzibę, oraz kodu pocztowego. Nie będzie już konieczne podawanie numeru PESEL i REGON.

Dodatkowo projektowana ustawa, w wyniku zmiany brzmienia art. 10c nowelizowanej ustawy, wprowadza mechanizm wyprzedzającego finansowania kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji w ramach działań: wdrażanie lokalnych strategii rozwoju oraz wdrażanie projektów współpracy (tutaj środki publiczne pochodzące z budżetu państwa nie będą mogły wynosić więcej niż 20 % całości kwoty). Na szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie ta kwota nie będzie mogła być wyższa niż 25 % całości kwoty.

More to explorer