Zmiany w ustawie o kierujących pojazdami

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

5 stycznia 2011 roku Sejm uchwalił nową ustawę o kierujących pojazdami. Jej przepisy wchodzą w życie zgodnie z nowelizacją od stycznia 2013 roku.

Zmiany dotyczące karania kierowców
1. Kurs reedukcyjny
Zgodnie z ustawą kierowca, który przekroczy liczbę 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego zostanie skierowany na badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu oraz kurs reedukacyjny w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Kurs reedukacyjny będzie także prowadzony w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii dla kierujących pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu. Kursy te prowadzić będzie za opłatą wojewódzki ośrodek ruchu drogowego. Osoba skierowana na taki kurs musi odbyć go w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji administracyjnej o skierowaniu, a następnie przedstawić staroście zaświadczenie o ukończeniu kursu w terminie 6 tygodni od dnia doręczenia decyzji o skierowaniu.

W wypadku ponownego przekroczenia liczby 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego w okresie 5 lat od dnia wydania skierowania na kurs reedukacyjny, starosta wydaje decyzję administracyjną o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami

2. Punkty karne
W przypadku jednoczesnego popełnienia kilku naruszeń przepisów ruchu punkty im odpowiadające sumuje się, jednak nawet jeżeli suma punktów przekracza 10, jednorazowo można naliczyć maksymalnie 10 punktów karnych.

Likwidacji podlega instytucja szkoleń likwidujących 6 punktów karnych.

Zmiany dotyczące „młodych kierowców”
1. Okres próbny
Zgodnie z art. 91. 1. Okres próbny dla osoby, która po raz pierwszy uzyskała prawo jazdy kategorii B, trwa 2 lata, począwszy od dnia, w którym został jej wydany ten dokument.

W okresie próbnym kierowca jest obowiązany:
odbyć między 4 a 8 miesiącem, licząc od dnia otrzymania prawa jazdy kurs dokształcający w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego (2 godziny zajęć teoretycznych, których koszt wyniesie max. 100 zł.) oraz praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym (1 godzina ćwiczeń praktycznych, których koszt wyniesie max. 200 zł.). Zaświadczenie o ich ukończeniu należy przedstawić staroście przed upływem 8 miesiąca, licząc od dnia otrzymania prawa jazdy
kierować wyłącznie pojazdem samochodowym oznakowanym z tyłu i z przodu okrągłą nalepką barwy białej z zielonym symbolem liścia klonowego – przez pierwsze 8 miesięcy tego okresu

W okresie próbnym przed upływem 8 miesiąca kierującemu zabrania się:
przekraczania prędkości 50 km/h na obszarze zabudowanym oraz 80 km/h poza obszarem zabudowanym oraz 100 km/h na autostradzie i drodze ekspresowej dwujezdniowej
podejmowania pracy zarobkowej w charakterze kierowcy pojazdu określonego w prawie jazdy kategorii B oraz osobistego wykonywania działalności gospodarczej polegającej na kierowaniu pojazdem określonym dla prawa jazdy kategorii B.

Okres próbny jest przedłużany decyzją starosty o kolejne 2 lata, jeżeli w trakcie jego trwania kierowca popełnił dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji stwierdzone w tym okresie mandatami karnymi lub prawomocnymi wyrokami sądów.

   W razie popełnienia w okresie próbnym trzech wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu
w komunikacji lub jednego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji uprawnienia do kierowania pojazdami zostają cofnięte.

Szkolenia i egzamin
1. Dopuszczono możliwość prowadzenia szkoleń teoretycznych dla przyszłych kierowców w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych
i Internetu pod nadzorem ośrodka szkolenia kierowców.

2. Ponadto zmianom mają ulec warunki przeprowadzenia egzaminu państwowego dla osób ubiegających się o prawo jazdy. Zmiany mają dotyczyć części teoretycznej egzaminu, gdzie wymagania stawiane przyszłym kierowcom mają być znacznie większe (między innymi: bardziej obszerna baza pytań, wprowadzenie klipów video). Warunki przeprowadzania egzaminu określi Minister właściwy do spraw transportu w drodze rozporządzenia.

Zmiany dotyczące kategorii
1. Wprowadzenie kategorii AM uprawniającej do kierowania:
motorowerem
czterokołowcem lekkim
Przez czterokołowiec lekki rozumie się pojazd samochodowy przeznaczony do przewozu osób lub ładunków, z wyłączeniem samochodu osobowego, ciężarowego i motocykla, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h.

Minimalna granica wiekowa dla tej kategorii wynosi 14 lat.

2. Podniesiona zostaje granica minimalnego wieku uprawniającego do uzyskania prawa jazdy kategorii A z 18 do 24 lat, przy czym , jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2 granica zostaje obniżona do 20 lat.

More to explorer