Zmienione przepisy BHP odnośnie materiałów wybuchowych

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Z dniem 1 lutego 2013 r. uległo zmianie rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych – zmiana z dnia 19 października 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 1202). Nowelizowane rozporządzenie odnosi się w głównej mierze do wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy, jakie muszą spełniać pomieszczenia, w których prowadzony jest obrót materiałami pirotechnicznymi (magazyny, pomieszczenia sklepowe, pomieszczenia zaplecza i pomieszczenia doraźnej sprzedaży tych wyrobów).

Jednocześnie w nowelizacji zaktualizowano podział wyrobów pirotechnicznych na poszczególne rodzaje pod względem ich przeznaczenia ( wyroby pirotechniczne widowiskowe, do użytku teatralnego, do pojazdów oraz na pozostałe), odwołując się tutaj do art. 62c powołanej ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 1329). Kolejne zmiany dotyczą w szczególności:

– zmian kilku definicji użytych w rozporządzeniu pojęć (§ 3) – m.in. definicji „wyrobów pirotechnicznych”,
– zmian zawartości kart kwalifikacyjnych obiektów zagrożonych wybuchem lub spaleniem materiału wybuchowego (§ 12),
– zmian wymagań dla pomieszczeń sklepów i zaplecza (§ 44) oraz pomieszczeń magazynowych (§ 48),
– zmian warunków eksploatacji stref ochrony, o których mowa w § 46,
– uchylenie § 47, która określał dopuszczalne ilości materiałów pirotechnicznych przechowywanych w pomieszczeniach sklepowych i zapleczach,
– zmian przepisów dotyczących opracowania i zawartości kart kwalifikacyjnych obiektów, w których prowadzona jest sprzedaż materiałów pirotechnicznych (§ 51),
a także wiele innych, mających w większości charakter redakcyjny.

Jak twierdzą autorzy nowelizacji, wprowadzone zmiany zwiększą bezpieczeństwo użytkowania wyrobów pirotechnicznych, a tym samym zapewnią wyższy poziom standardów ochrony życia i zdrowia ludzi oraz bezpieczeństwa publicznego, przy jednoczesnym uwzględnieniu aspektów ochrony środowiska.

Łukasz Mizera – radca prawny

Źródło: www.bhp.abc.com.pl

More to explorer