Znaczne zmiany w ustawie o podatku tonażowym

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Z dniem 1 stycznia 2013 r. weszła zmiana ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 1540). Ustawa dostosowuje regulacje do decyzji Komisji Europejskiej z 2009 r. o uznaniu systemu podatku tonażowego w międzynarodowym transporcie morskim w Polsce za zgodny z wewnętrznym rynkiem Unii Europejskiej.

Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej niezbędne było dokonanie zmian w ustawie o podatku tonażowym (i nie tylko w tej ustawie), polegające m.in. na wprowadzeniu zapisów, że:
1) osoba fizyczna lub osoba fizyczna będąca wspólnikiem spółki osobowej podlegająca opodatkowaniu podatkiem tonażowym nie może odliczać od wysokości podatku tonażowego kwoty składek na ubezpieczenie zdrowotne, uiszczanych w trakcie danego roku podatkowego oraz kwoty składek na ubezpieczenie społeczne od podstawy opodatkowania podatkiem tonażowym, uiszczanych w trakcie danego roku podatkowego (uchylono art. 6 ustawy),
2) wykonywanie prac przez holowniki i pogłębiarki może zostać objęte podatkiem tonażowym w przypadku zastosowania odpowiedniego kryterium czasu pracy w świadczeniu usług transportu ładunku lub pasażerów holownikiem i transportu wydobytego materiału przez pogłębiarkę w danym roku podatkowym,
3) przedsiębiorca zarządzający z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej cudzym statkiem, w cudzym imieniu i na cudzą rzecz, na podstawie umowy, posiadający ważny Dokument Zgodności, obowiązany jest zapewnić, aby większość osób zatrudnionych przez niego na lądzie lub na statkach stanowili obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej,
4) przedsiębiorca objęty podatkiem tonażowym powinien podlegać tego rodzaju opodatkowaniu przez okres 10 lat (dotychczas 5 lat).

Zmiana wprowadziła także nowelę m.in. do ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych, od osób prawnych oraz o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne właśnie w kwestii powyżej wskazanych odliczeń (pkt 1).

Łukasz Mizera – radca prawny

Źródło: www.pisil.pl

More to explorer