Zwolnienie organizacji pożytku publicznego z VAT-u

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Z dniem 8 lutego 2012 r. weszła w życie zmiana rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 3 lutego 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 140). Zmiana ta stanowi, iż organizacja pożytku publicznego otrzymująca towary lub gotówkę podczas zbiórek publicznych nie będzie zobowiązana do rozliczania VAT.
Z podatku VAT utrzymano zwolnienie dostawy towarów, z wyłączeniem rzeczy wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy o podatku akcyzowym (np. papierosy, alkohol), dokonywane przez organizacje pożytku publicznego pod warunkiem, że zostały one nabyte przez te organizacje jako darowizny rzeczowe pochodzące ze zbiórek publicznych lub za środki pieniężne pozyskane z takich zbiórek, jednakże likwidując wymóg, że muszą być te przedmioty nabyte w związku z działalnością pożytku publicznego tych organizacji. Jest to wprowadzone zgodnie z ostatnimi zmianami w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Nowym warunkiem dla zastosowania zwolnienia jest to, aby środki pozyskane z dostawy towarów były w całości przeznaczone na cel zbiórki określony w wydanym pozwoleniu na jej przeprowadzenie, a organizacja nie naruszała przepisów o zbiórkach publicznych oraz żeby nie spowodowało to naruszenia warunków konkurencji.

More to explorer