Zwrot dywidendy

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Dywidenda to część zysku netto (czyli po opodatkowaniu podatkiem dochodowym) spółki kapitałowej przeznaczona dla jedynego wspólnika albo akcjonariusza lub do podziału pomiędzy wspólników lub akcjonariuszy. Wysokość dywidendy wyliczana jest na podstawie rocznego wyniku finansowego spółki. O wysokości dywidendy i terminie jej wypłaty decyduje walne zgromadzenie w przypadku spółki akcyjnej lub zgromadzenie wspólników w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. By móc wypłacić dywidendę trzeba co do zasady zakończyć rok obrotowy, chociaż KSH dopuszcza wypłaty akcjonariuszom lub udziałowcom zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy. Należy różnież sporządzić sprawozdanie finansowe, a także
przeprowadzić jego odpowiednią rewizję a także sprawozdanie musi zostać zatwierdzone przez walne zgromadzenie lub zgromadzenie wspólników. Dywidenda może być wypłacana z zysku netto, kapitału zapasowego lub niepodzielonych zysków z lat poprzednich. Dywidenda ma zwykle formę pieniężną, ale może być wypłacana także w formie akcji.
Odbiorcami dywidendy są wspólnicy lub akcjonariusze, posiadający udziały lub akcje w dniu podjęcia uchwały o podziale zysku. KSH pozwala, przy zachowaniu wymogów ustawowych, na określenie innego dnia dywidendy tj. dnia, według którego ustala się listę uprawnionych do dywidendy. Co do zasady, właściciele udziałów lub akcji uprzywilejowanych nie mają pierwszeństwa zaspokojenia przed pozostałymi uprawnionymi, ale odpowiedni zapis w umowie spółki lub statucie spółki może uregulować tę kwestię odmiennie.
Wspólnik, który wbrew przepisom prawa lub postanowieniom umowy spółki otrzymał wypłatę, obowiązany jest do jej zwrotu na podstawie art. 198 par. 1 KSH. Członkowie organów spółki, którzy ponoszą odpowiedzialność za taką wypłatę, odpowiadają za jej zwrot spółce solidarnie z odbiorcą. Jeżeli zwrotu wypłaty nie można uzyskać od odbiorcy jak również od osób odpowiedzialnych za wypłatę, za ubytek w majątku spółki, który jest wymagany do pełnego pokrycia kapitału zakładowego, odpowiadają wspólnicy w stosunku do swoich udziałów. Kwoty, których nie można ściągnąć od poszczególnych wspólników, rozdziela się między pozostałych wspólników w stosunku do udziałów. Dodatkowo, zobowiązani nie mogą być zwolnieni od odpowiedzialności solidarnej. Roszczenia związane z nienależną wypłatą dla wspólnika przedawniają się z upływem trzech lat, licząc od dnia wypłaty, z wyjątkiem roszczeń wobec wspólnika, który wiedział o bezprawności otrzymanej wypłaty.
W spółkach kapitałowych, zgodnie z art. 350 § 1, akcjonariusze, którzy wbrew przepisom prawa albo postanowieniom statutu otrzymali jakiekolwiek świadczenia od spółki, obowiązani są do ich zwrotu. Wyjątek stanowi przypadek otrzymania przez akcjonariusza w dobrej wierze udziału w zysku. Członkowie zarządu lub rady nadzorczej, którzy ponoszą odpowiedzialność za dokonanie nienależnych świadczeń, odpowiadają za ich zwrot solidarnie z odbiorcą świadczenia. Roszczenia, o o zwrot dywidendy przedawniają się z upływem trzech lat, licząc od dnia wypłaty, z wyjątkiem wierzytelności w stosunku do odbiorcy, który wiedział o bezprawności świadczenia.

More to explorer