Autor: Anna.Laciak

Podstawy prawne Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

W Polsce prawna ochrona pracy opiera się przede wszystkim na dwóch źródłach: Konstytucji RP oraz art. 9 Kodeksu Pracy. Konstytucja jako pierwsza gwarantuje prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Państwo jest zobowiązane do kontrolowania i nadzoru warunków jej organizacji i przebiegu. Kodeks pracy określa natomiast podstawowe obowiązki pracodawcy w tym zakresie. Zgodnie z art Read more…

Status prawny wspólnoty mieszkaniowej

W momencie przekazania własności pierwszego samodzielnego lokalu w danej nieruchomości innej osobie niż właściciel całego budynku, powstaje wspólnota mieszkaniowa. Przynależą do niej zarówno właściciele poszczególnych lokali, jak i dotychczasowy właściciel całej nieruchomości. Dotychczasowy właściciel pozostaje we wspólnocie do momentu wyprzedania ostatniego lokalu. Powstanie wspólnoty następuje z mocy prawa, dlatego też nie można temu zapobiec. Zgodnie Read more…

Spółdzielcza umowa o pracę – charakterystyka

Spółdzielczymi umowami o pracę nazywamy umowy zawieranie w spółdzielniach pracy, których przedmiotem działalności gospodarczej jest prowadzenie przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu osobistej pracy jej członków. Powstają również spółdzielnie niewidomych, inwalidów czy pracy rękodzieła ludowego. Aby zaistniał stosunek pracy pomiędzy daną osobą, a spółdzielnią konieczne jest nawiązanie spółdzielczej umowy o pracę. Tak zwany okres kandydacki, którego spółdzielnia może Read more…

Pojęcie i normy czasu pracy

Czas pracy, zgodnie z artykułem 128 Kodeksu Pracy definiuje się jako czas, w jakim dany pracownik znajduje się w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania danej pracy.Nie jest zatem konieczne samo wypełnienie powierzonych zadań, aby dany okres stanowił podstawę czasu pracy w ustawowym rozumieniu. Jednymi z najważniejszych pojęć, jakie Read more…

Obowiązkowe ubezpieczenie pracownika

Na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wszyscy zatrudnieni pracownicy mają obowiązek ubezpieczenia społecznego. W jego skład wchodzi ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe czy chorobowe. To pracodawca jest odpowiedzialny za zgłoszenie pracownika do odprowadzania odpowiednich składek. Zobowiązanie trwa od momentu nawiązania stosunku pracy, aż do rozwiązania umowy. Jeżeli jest to praca wykonywana w ramach umowy zlecenie, jako dzień rozpoczęcia Read more…

Zakaz palenia w miejscach publicznych

Z dniem 15 listopada 2010 wprowadzone zostały nowe przepisy dotyczące zakazu palenia papierosów w miejscach publicznych. Przepisy ustawy o ochronie zdrowia zawierają listę miejsc, w których będzie obowiązywał całkowity zakaz palenia. Wśród wymienionych miejsc znalazły się uczelnie, szkoły, szpitale, teatry, kina, restauracje, przystanki autobusowe, stadiony oraz inne instytucje użytku publicznego.  Nie wolno palić w taksówkach Read more…

Nowelizacja zakazująca handlu dopalaczami

Od pewnego czasu jednym z najbardziej ekscytujących media oraz świat polityki tematów jest kwestia tzw. „dopalaczy”. Od czasu kiedy na początku października tego roku premier Tusk zadecydował o zamknięciu ponad tysiąca punktów sprzedaży dystrybuujących tego rodzaju środki rozpętała się prawdziwa, przede wszystkim medialna, burza. Premier uzasadniał swoją decyzję, twierdząc, iż: „żadne państwo Unii Europejskiej nie Read more…

Prawo celne w UE

Unia celna stanowi podstawę Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Przepisy prawa celnego znajdują się w  Unijnym Kodeksie Celnym. Opiera się on przede wszystkim na założeniu, że każdy towar, który został legalnie wyprodukowany lub udostępniony do obrotu, spełniając uprzednio wszystkie wymagania formalne związane z przywozami w jednym z państw członkowskich, powinien mieć zagwarantowany swobodny przepływ na terenie wszystkich Read more…

Prawo patentowe

Patent jest formą ochrony wynalazku. Przyznaje on wynalazcy prawo wyłączności oraz w pewnym sensie monopol na korzystanie z wynalazku, na czas trwania patentu. W naszym kraju patent ważny jest do 20 lat, a następnie wynalazek przechodzi do użytkowania jako tzw. domena publiczna. Dokument patentowy wydawany jest przez urząd. Uzyskanie prawa patentowego wymaga przejścia umiarkowanie skomplikowanego Read more…

Kontratyp – charakterystyka

Mianem kontratypu możemy określić taką okoliczność, która wyłącza karną bezprawność czynu. Określenie danego zdarzenia mianem kontratypu nie świadczy jednak o tym, że stało się ono automatycznie zgodne z prawem. Konsekwencją tego zapisu jest bowiem stwierdzenie, iż dany czyn, który posiada cechy czynu zabronionego, nie jest przestępstwem w danym przypadku. Brane są więc pod uwagę okoliczności Read more…