Autor: Maria.Wosik

Usprawnienie Rynku Wewnętrznego – SOLVIT

SOLVIT jest internetową siecią służącą do rozwiązywania problemów wynikających z nieprawidłowego stosowania prawa wspólnotowego dotyczącego Rynku Wewnętrznego lub przez organy administracji publicznej w państwach członkowskich Unii Europejskiej. System ten funkcjonuje w oparciu o sieć Centrów SOLVIT utworzonych przez państwa członkowskie Unii Europejskiej (oraz Norwegię, Islandię i Liechtenstein) w strukturach administracji krajowej. Centra SOLVIT, działające bezpłatnie, Read more…

Obywatelstwo unijne – czym jest?

Obywatelem Unii Europejskiej jest każda osoba fizyczna, posiadająca obywatelstwo państwa członkowskiego. Obywatelstwo unijne nie zastępuje obywatelstwa krajowego, lecz stanowi jego uzupełnienie. Obywatelstwo Unii Europejskiej ustanowiono Traktatem z Maastricht podpisanym 7 lutego 1992 roku. Dokładniej obywatelstwo unijne określa II część Traktatu o Ustanowieniu Wspólnoty Europejskiej. Jest ono specyficzną konstrukcją prawa wspólnotowego. Nie tylko daje ono przede Read more…

Eurojust – Europejski Urząd na rzecz Poszerzenia Współpracy sądowniczej

Eurojust (Europejski Urząd na rzecz Poszerzenia Współpracy sądowniczej) jest agencją Unii Europejskiej zajmującą się usprawnianiem współpracy między organami sądowymi państw członkowskich na polu dochodzeń i ścigania przestępstw w sferze przestępczości międzynarodowej i zorganizowanej. Agencja powołana została w roku 2002 na mocy porozumień Rady Unii Europejskiej ustalonych w ramach Agendy z Tampere z 15-16 października 1999 Read more…

Europejski rynek handlu elektronicznego w państwach unijnych

Szacowana wartość europejskiego rynku elektronicznego na rok 2006, z którego to roku były podane ostatnie oficjalne dane, wynosi 106 mld euro. Internet jest niezaprzeczalnie najlepiej i najbardziej prężnie rozwijającym się kanałem sprzedaży detalicznej. W roku 2008 zanotowano wzrost zainteresowania prowadzenia sprzedaży tym kanałem, kiedy to 51 % sprzedawców detalicznych w Unii Europejskiej prowadziło handel przez Read more…

Unia Europejska a handel internetowy – badania

Pomimo wspólnoty interesów konsumenci unijni nadal napotykają problemy w swobodnym nabywaniu towarów przez internet. Komisja Europejska przygotowała raport dotyczący transgranicznego handlu elektronicznego. Wynika z niego, iż nadal konsumenci pragnący dokonać zakupu przez Internet w innym państwie członkowskim, napotykają na ten sam powszechny problem od lat –  odmowy realizacji zamówienia. Komisja Europejska zleciła przeprowadzenie badań niezależnej Read more…

Unia Europejska proponuje podniesienie wieku emerytalnego państw członkowskich

Komisja Europejska zaleca państwom członkowskim Unii Europejskiej podnoszenie wieku emerytalnego. Wynika to z faktu drastycznego obniżenia przyrostu naturalnego w państwach członkowskich. Dodatkowo okazuje się, że lista najczęstszych chorób począwszy od wylewów po zawały serca włączając nowotwory i kataraktę wciąż się powiększa. Powyższe przyczyny stanowią bezpośredni powód do zastanowienia się Komisji europejskiej nie tylko nad system Read more…

Elektroniczny dozór

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 września 2009 roku, sprawcy drobnych przestępstw, w tym najczęściej pijani rowerzyści poddawani są Systemowi Dozoru Elektronicznego (SDE). System dozoru elektronicznego ma dotyczyć skazanych na pół roku więzienia oraz osoby ukarane rocznym pozbawieniem wolności, które odbyły połowę kary. Maksymalny czas objęcia elektronicznym dozorem ma nie przekraczać sześciu miesięcy. Jak zapewnia Read more…

Praca sezonowa a obowiązki podatkowe

Dla wielu osób praca wakacyjna jest jedynym okresem w roku, w którym podejmują zatrudnienie. Sytuacja ta dotyczy przede wszystkim uczniów i studentów, którzy najczęściej nie są świadomi obowiązku wypełniania podatkowych zeznań rocznych. Wedle Art. 39 ust. 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr Read more…

Dofinansowanie za zatrudnienie młodocianego

W roku 2009 firmy zatrudniły aż 122 tys. młodocianych w zamian za refundację ich wynagrodzeń. Pracodawca otrzymuje dofinansowanie w wysokości 123,26 zł miesięcznie. Wedla kodeksu pracy młodocianym jest osoba, która ukończyła 15 lat, ale nie ma więcej niż 18 lat, “od tej reguły przewidziano jednak wyjątki. Art. 3045 k.p. pozwala na współpracę z młodocianym poniżej Read more…

Urlop na żądanie

Pracownik ma prawo do urlopu na żądanie w terminie przez niego wskazanym na okres nie dłuższy niż cztery dni w całym roku kalendarzowym. Zgłoszenie zapotrzebowania na urlop przez pracownika powinno nastąpić najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu. Urlop na żądanie musi być poprzedzony złożeniem wniosku pracodawcy przez pracownika. Najpóźniej pracownik może to uczynić w dniu rozpoczęcia Read more…