Autor: Natalia

Na czym polega telepraca?

Zgodnie z art. 675 § 1 Kp telepraca jest pracą, która może być wykonywana regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną Telepraca ma identyczne cechy jak tradycyjny stosunek pracy. Ten rodzaj pracy wymaga zgodnego oświadczenia woli pracodawcy i pracownika. Nie można powierzyć telepracy pracownikowi bez Read more…

Co robić, gdy pracodawca nie płaci wynagrodzenia?

Pracodawca ma bezwzględny obowiązek terminowego wypłacania wynagrodzenia każdemu pracownikowi. Jest on zobowiązany do wypłacania wynagrodzenia co najmniej raz w miesiącu, w  ustalonym z góry terminie i  musi to nastąpić nie później niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego. Jest bardzo wiele przyczyn niewypłacania lub nieterminowego wypłacania wynagrodzenia, choć nie ma to żadnego znaczenia Read more…

Cena za wykroczenia podczas wymijania, omijania, cofania i wyprzedzania

Według artykułu 26 ust. 3 pkt. 2  kodeksu drogowego wykroczeniem poruszającego się po jezdni samochodu jest omijanie innego pojazdu, który jechał w tym samym kierunku lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu, w tym spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa. W tym wypadku grozi kara w wysokości 500 zł. Następnym naruszeniem prawa jest bezpośrednie spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa Read more…

Wykroczenia skarbowe

Zgodnie z art. 53 § 2 i § 3 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. Nr 83, poz. 930, z późn. zm.) wykroczenie skarbowe jest to natomiast czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny określonej kwotowo. Dzieje się tak, jeżeli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej Read more…

Zakaz dyskryminacji pracownika przez pracodawcę

Podstawową zasadą prawa pracy jest zakaz dyskryminacji, która została określona w art. 113 Kodeksu Pracy. Stwierdza on, iż niedopuszczalna jest jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na wiek, płeć, niepełnosprawność, religię, rasę,  przekonania polityczne, narodowość, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas Read more…

Ulga mieszkaniowa z ustawy o podatku od spadków i darowizn

W przypadku kiedy dziedziczymy dom lub mieszkanie, możemy skorzystać z tzw. ulgi mieszkaniowej przewidzianej w ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn.Ulga ta dotyczy również uzyskania własności budynku mieszkalnego, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawo do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, spółdzielczego prawa do domu Read more…

Moda na Penthause’y

Penthouse to z reguły luksusowy apartament o powierzchni przekraczającej 100 m². Apartamentowiec posiada duży taras, który znajduje się na najwyższym piętrze budynku zlokalizowanego w ekskluzywnej okolicy. Mieszkania o takiej specyfice stanowią głównie wyznacznik wysokiej pozycji społecznej. Nieruchomości te nabywają głównie inwestorzy zagraniczni, a także polscy przedsiębiorcy. Decydują się oni na nie, ze względu na to, Read more…