Tag: mobbing

Pojęcie mobbingu

Istnieje w prawie pracy pojęcie mobbingu – termin ten został zdefiniowany w treści art. 943 Kodeksu Pracy (KP): § 1. Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi. § 2. Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące Read more…

Pracownik supermarketu

Od kilku lat w Polsce znane są już przypadki łamania praw pracowników supermarketów. Naruszane są przepisy o pięciotygodniowym tygodniu pracy, wynagrodzeniu za nadgodziny czy nocne zmiany. Umowy są konstruowane na niekorzyść pracowników, a i urlopy nie są przydzielane w terminie. Pomimo nagłaśniania tych spraw wciąż niewiele się zmienia. W polskich hipermarketach pracują setki osób. W Read more…

Bezzwłoczne rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika, bez wypowiedzenia jest możliwe w następujących sytuacjach: Jeśli wykonywana przez pracownika praca ma szkodliwy wpływ na jego zdrowie fakt ten został potwierdzony przez lekarza (pracownik posiada odpowiednie oświadczenie), a pracodawca mimo to, nie przeniósł pracownika na inne stanowisko pracy (takie, które byłoby odpowiednie dla jego stanu zdrowia i kwalifikacji Read more…

Jak udowodnić mobbing?

Często zdarzają się sprawy, w których rozstrzygnięcie czy pracownik rzeczywiście był mobbingowany jest trudne do rozstrzygnięcia. Co warte podkreślenia, to dla pracownika sprawa o mobbing jest bardzo trudna, gdyż to na jego osobie spoczywa ciężar dowodu. Po pierwsze, aby można było mówić o mobbingu, pracownik musi wykazać uporczywość oraz długotrwałość działań lub zachowań pracodawcy. Warto Read more…

Mobbing w polskim prawie pracy.

Mobbing jest terminem wprowadzonym przez szwedzkiego lekarza – Petera-Paula Heinemanna, odnoszącym się do sytuacji występującej w grupie społecznej. Ma on miejsce w środowisku pracowniczym, jeśli występują tam takie zachowania jak: prześladowanie, poniżanie, ośmieszanie, izolowanie, czy też zastraszanie współpracownika. Możemy wyróżnić mobbing ukośny, który występuje, gdy osoby będące w relacji mobbującej nie są na równorzędnych stanowiskach. Read more…

Zasada poszanowania dóbr osobistych pracownika

Zasada poszanowania dóbr osobistych pracownika – ta zasada ujęta została w art. 111 Kodeksu Pracy: Art. 111. Pracodawca jest obowiązany szanować godność i inne dobra osobiste pracownika. Podstawowym, wyeksponowanym dobrem osobistym pracownika jest jego godność. Inne dobra osobiste są przykładowo wymienione w art. 23 Kodeksu Cywilnego (KC) (zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, Read more…

Mobbing – reguły ogólne

  Mobbing jest regulowany w art. 943 Kodeksu Pracy: Art. 943. § 1. Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi. § 2. Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie Read more…

Zasada niedyskryminacji pracowników – przepisy ogólne i molestowanie seksualne

Zasada niedyskryminacji w stosunkach pracy jest określona w ogólności w art. 113 Kodeksu Pracy (k.p.): Art. 113 k.p. Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub Read more…