Tag: praco cywilne

Obciążanie spółdzielni mieszkaniowej kosztami procesu niezależnie od wyniku sprawy niezgodne z Konstytucją

3 sierpnia 2012 r. wszedł w życie wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 lipca 2012 r., sygn. akt P 8/12 (Dz.U. 2012, poz. 888), w którym to Trybunał orzekł, iż art. 491 zdanie drugie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych- w brzmieniu obowiązującym od 31 lipca 2007 r. do 29 grudnia Read more…

Nowa ustawa o timeshare

28 kwietnia 2012 r. zaczęła obowiązywać ustawa z dnia 16 września 2011 r. o timeshare (Dz.U. 2011, Nr 230, poz. 1370). Zgodnie z ustawą przez umowę timeshare rozumie się umowę, na podstawie której konsument, odpłatnie, nabywa prawo do korzystania, w okresach wskazanych w umowie, z co najmniej jednego miejsca zakwaterowania, zawartą na okres dłuższy niż Read more…

Zwolnienie od kosztów sądowych

Kwestię kosztów sądowych reguluje ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, a także Kodeks postępowania cywilnego. Z zasady pisma wnoszone do sądu podlegają opłacie. Zgodnie z art. 1262. kpc §1 „Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata.” Ustawa stanowi, iż do uiszczenia kosztów sądowych Read more…

Skarga na czynności komornika

Skarga na czynności komornika jest instytucją regulowaną przez Kodeks postępowania cywilnego. Pozwala na badanie przez sąd czy komornik wykonuje swoje powinności prawidłowo. Postępowanie komornika regulowane jest w szczególności przepisami Kodeksu postępowania cywilnego oraz Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Skarga na czynności komornika nie służy do zaskarżania tytułu wykonawczego pod względem merytorycznym (do tego służy Read more…

Jaka umowa reguluje franczyzę

Umowa franczyzy zaliczana jest do umów niezdefiniowanych. Chociaż należy ona do obszaru prawa cywilnego, nie jest regulowana przez Kodeks Cywilny. Wzmiankę na temat umów z tej kategorii można znaleźć w art. 353 § 1, który mówi, że „strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się Read more…