Tag: Prawo cywilne

Nowe prawo pocztowe

Najważniejszą zmianą w prawie wchodzącą w życie z nowym rokiem (1 stycznia 2013 r.) jest prawdopodobnie nowa ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (Dz.U. 2012, poz. 1529). Według jego zapisów Poczta Polska nie będzie miała już monopolu na listy do 50 g, a za trzy lata zostanie ogłoszony przetarg na nowego usługodawcę Read more…

Uchylono niektóre przepisy w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych

Z dniem 4 grudnia 2012 r. weszła z życie nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 27 lipca 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 989). Uchylono w tej ustawie art. 35 ust. 4 i 42 oraz art. 44 ust. 11, 21 i 4. Nowelizacja ta jest spowodowana wyrokami Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności ustawy o spółdzielniach z Read more…

Nowe zasady sprostowania w prasie

Również 2 listopada 2012 r. weszła w życie kontrowersyjna nowelizacja ustawy Prawo Prasowe z dnia 14 września 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 1136). Nowelizacja zakłada, że jedyną reakcją na publikacje prasowe będzie sprostowanie tj. oświadczenie dotyczące informacji faktycznych. Ustawa skraca do 21 dni (z miesiąca) termin na wystąpienie do redakcji z wnioskiem o sprostowanie, które Read more…

Dłuższe terminy na ujawnianie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości

24 sierpnia 2012 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego z dnia 28 czerwca 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 840), która wydłuża terminy na sporządzenie wykazów nieruchomości i składanie wniosków o ujawnienie prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego w Read more…

Dziedziczenie zharmonizowane na poziomie unijnym

16 sierpnia 2012 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego (Dz.UrzUEL.2012.201.107), które przewiduje uproszczenie formalności prawnych w przypadku testamentu lub sprawy Read more…

Podwykonawcy już mogą dochodzić od GDDKiA zapłaty

Od 3 sierpnia 2012 r. obowiązuje bardzo nagłośniona przez media i przyjęta w ekspresowym tempie ustawa z dnia 28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych (Dz.U. 2012, poz. 891). Określa ona warunki zapłaty należności podwykonawcom za wykonane prace, której to zapłaty nie mogli bądź nie mogą Read more…

Wiele przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych niekonstytucyjnych

20 lipca 2012 r. wszedł w życie szeroko komentowany w mediach wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012 r., sygn. akt K 8/10 (Dz.U. 2012, poz. 837), w którym Trybunał stwierdził, że wiele przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych jest niezgodnych z Konstytucją. 24 przepisy ustawy o rodzinnych Read more…

Nowe stawki taksy notarialnej

26 maja 2012 r. zaczęła obowiązywać zmiana rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. 2012, poz. 542). Zmiana ma głównie na celu wprowadzenie stawek za przeprowadzenie czynności nowych instytucji w prawie cywilnym np. zapisu windykacyjnego czy umowy deweloperskiej. Za testament zawierający zapis windykacyjny notariusz pobiera maksymalnie 200 zł, zaś za sporządzenie aktu Read more…

Pełnomocnictwo a prokura.

Przyjmuje się, że pełnomocnictwo i prokura to pewnego rodzaju przedstawicielstwa, które zmierzają do ułatwienia funkcjonowania obrotu gospodarczego. Są to jednak instytucje, które w określonych kwestiach zasadniczo się od siebie różnią. O ile pełnomocnictwo może zostać udzielone przez każdą osobę mającą pełną zdolność do czynności prawnych, o tyle prokurę może ustanowić jedynie przedsiębiorca wpisany do Krajowego Read more…